اثر فصل بر روی باکتری های هوازی فلور ملتحمه چشم اسب های سالم

نویسندگان

چکیده

خلاصه اهداف این تحقیق شامل شناسایی باکتری های هوازی موجود درکیسه ملتحمه چشم اسب های سالم، تعیین تغییرات احتمالی آنها در فصول مختلف سال و تعیین میزان حساسیت جدایه ها به آنتی بیوتیک های مختلف می باشد. نمونه گیری به مدت یکسال و در ماه های میانی هر فصل، از کیسه ملتحمه پائینی هر دو چشم سالم 21 اسب (10 راس نر و 11 راس ماده) انجام شد و بر روی محیط های بلاد آگار و مک کانگی آگار کشت هوازی صورت گرفت. در کل تعداد 10 جنس مختلف از باکتری ها (3 جنس گرم مثبت و 7 جنس گرم منفی) شناسایی گردید. باکتری های گرم مثبت با فراوانی 04/59% جدایه ها ی غالب بودند. باسیلوس سرئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، کلبسیلا اکسی توسا، استرپتوکوک های بتاهمولتیک و اشریشیا کلی فراوان ترین جدایه ها بودند. مطابق آنالیز آماری فراوانی باسیلوس سرئوس در فصل بهار، اشریشیا کلی در فصل تابستان و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس در فصل پاییز معنی دار بود. در جنس نر باکتری کلبسیلا اکسی توسا در فصل بهار و در جنس ماده باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس در فصل تابستان فراوانی معنی داری داشتند. نتایج حاصل از آنتی بیوگرام حاکی از حساسیت 100 درصد جدایه ها به آنتی بیوتیک های سفتیوفور و فلورفنیکل و حساسیت 100 درصد باکتری های گرم منفی به آنتی بیوتیک جنتامایسین می باشد. گونه های باکتریایی جدا شده در این تحقیق قابل مقایسه با مطالعات انجام شده بر روی اسب های دیگر کشور ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of season on aerobic bacterial flora of conjunctiva in the healthy horses

چکیده [English]

AbstractThe objectives of this study were to identify the aerobic bacterial flora of conjunctival sac in healthy horses and to determine the seasonal variations of these flora as well as antibiotic susceptibility of the isolates. Forty-two swabs were taken from the inferior conjunctival sac of 21 normal horses (10 stallions and 11 mares), in October, January, April, and July . The samples were inoculated on blood agar and MacConkey agar, and examined for aerobic bacteria. A total of 10 different bacterial species (3 Gram-positive, 7 Gram-negative) were recovered. Gram-positive aerobes were most commonly cultured (59.04% of all isolates). The first five predominant organisms were Bacillus cereus, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella oxytoca, beta-hemolytic streptococci and Escherichia coli. According to the statistical analysis, the isolation frequency of B. cereus in spring, E. coli in summer and S. epidermidis in autumn were significantly more than the other seasons (p0.05). In the stallions, the isolation frequency of K. oxytoca in spring was significantly higher than the other isolates and in the mares, the frequency of S. epidermidis was significantly higher in summer (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacterial Flora
  • Conjunctiva
  • Horse
  • Season