گزارش هیپوتیروئیدیسم در یک قلاده سگ نژاد باکسر

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: هیپوتیروئیدیسم
در نتیجه کاهش در تولید تیروکسین (T4) و تری یدوتیرونین (T3) توسط غده
تیروئید رخ می دهد. هورمون های تیروئیدی اثرات فیزیولوژیک متنوعی دارند. میزان
شیوع هیپوتیروئیدیسم در سگ ها از 8/0-2/0 درصد گزارش شده است. سن متوسط تشخیص 7
سال است.  مواد و روش کار: در
گزارش حاضر یک قلاده سگ 6 ساله جنس نر و نژاد باکسر با علائم تکان دادن سر (Head tilt) و یکسری
عوارض پوستی از جمله درماتیت سبوره به بخش ارجاع داده شده بود. میزان تحرک حیوان
در چند هفته اخیر کاهش یافته و حالت کسالت در حیوان تشدید شده بود. در معاینه
بالینی علائمی از پارگی پرده صماخ و یا اوتیت دیده نشد. رادیوگرافی جانبی و
دورسوونترال از جمجمه حیوان به عمل آمد که نرمال بود و علائمی از درگیری گوش میانی
دیده نشد. آزمایش خون از حیوان به عمل آمد و میزان هورمون های تیروئیدی T3 و T4 اندازه گیری
شد (به روش رادیوایمونواسی و در آزمایشگاه جهاد دانشگاهی اهواز). آزمایش خون
هیپوتیروئیدیسم را در حیوان تایید کرد. بلافاصله درمان با لووتیروکسین هر 12 ساعت
تا بر طرف شدن علائم (1 هفته) و دیگر درمان های حمایتی شروع گردید و در زمان
کوتاهی علائم مرتفع گردید.  نتایج و بحث: با توجه به اینکه
هیپوتیروئیدیسم از مهمترین بیماری های اندوکرین در سگ ها به شمار می رود‏، لزوم
توجه دامپزشکان در جهت تشخیص هیپوتیروئیدیسم تاکید می گردد.    

کلیدواژه‌ها