بررسی آسیب های بافتی لیستریا مونوسیتوژنز جدا شده از شیر خام در موش آزمایشگاهی

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: از شش گونه
لیستریای کشف شده، تنها لیستریا مونوسیتوژنز به عنوان بیماری زا برای انسان دسته
بندی شده، که میزان مرگ و میر آن بالا بوده و جزء عفونت های غذا زاد فرصت طلب
معرفی شده است. از این رو ما در این تحقیق بیماری زایی دو جدایه لیستریا
مونوسیتوژنز از شیر خام را در موش آزمایشگاهی بررسی کردیم.  مواد و روش کار: مقدار 106 عدد
باکتری در هر میلی لیتر را به صورت خوراکی
به موش آزمایشگاهی تزریق کرده و بعد از 12
روز از دوره تیمارآسیب های بافتی ناشی از آن را در سه ارگان طحال، کبد و مغز موش
بررسی کردیم. نتایج و بحث: هر دو ایزوله
لیستریا مونوسیتوژنز در موش آزمایشگاهی بیماری زا بود و در هر سه ارگان طحال، کبد
و مغز موش آسیب های بافتی ایجاد کرد.      

کلیدواژه‌ها