جداسازی و شناسائی مایکوپلاسما آگالاکتیه عامل بیماری آگالاکسی مسری به روش کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز از گوسفندان استان سمنان

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: بیماری آگالاکسی
مسری یکی از معمول ترین بیماریها در نشخوارکنندگان کوچک است. این بیماری به طور گسترده در جهان وجود دارد و بر
طبق آمار رسمی سازمان دامپزشکی کشور در ایران نیز در تمامی مناطق دام خیز کشور
وجود داشته و گوسفند و بز را مبتلا می کند. اگر چه میزان مرگ و میر نادر است ولی
خسارات اقتصادی ناشی از آن قابل ملاحظه می باشد. هدف از این مطالعه جداسازی و
شناسائی سویه های شایع عامل بیماری آگالاکسی با روش کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز
در نمونه های شیر و سواپ چشم گوسفندان مبتلا به بیماری در استان سمنان بوده است. مواد و روش کار: در این مطالعه
از 9 گله گوسفند مبتلا به بیماری 17 نمونه بصورت آسپتیک اخذ گردید. نمونه ها شامل7
نمونه سواپ چشمی و 10 نمونه شیر بود. نمونه ها به محیط ترانسپورت شامل: محیط Heart infusion
broth + 20% سرم + -10%
عصاره مخمر + IU/ml 200 آمپی
سیلین + گلوکز 1/0 % + فنل
رد 2/0 %
منتقل و در مدت زمان کمتر از 24 ساعت با رعایت شرایط زنجیره سرد جهت جداسازی
باکتری و شناسائی سویه به آزمایشگاه رفرانس مایکوپلاسما موسسه تحقیقات واکسن و سرم
سازی رازی ارسال گردید. نمونه ها به صورت همزمان مورد آزمون کشت و PCR قرار گرفتند.
جهت آزمون PCR از پرایمرهای اختصاصی جنس مایکوپلاسما و
گونه مایکوپلاسما آگالاکتیه و برای کشت از محیط PPLO براث و محیط PPLO آگار استفاده
گردید.  نتایج و بحث: از تعداد 17
نمونه اخذ شده تعداد 6 نمونه در آزمون کشت و PCR مثبت و تعداد
6 نمونه در هر دو آزمون منفی بودند. تعداد 3 نمونه در کشت مثبت و در آزمون PCR منفی بودند در
حالیکه تعداد 2 نمونه در آزمون PCR مثبت و در کشت منفی بودند. از تعداد 8 مورد
که در آزمون PCR جنس مایکوپلاسما مثبت بودند، تعداد 1 نمونه
به عنوان مایکوپلاسما آگالاکتیه مورد شناسایی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می
دهد که مایکوپلاما آگالاکتیه به عنوان یکی از عوامل اتیولو‍‍ژی بیماری
آگالاکسی مسری در گوسفندان استان سمنان مطرح می باشد و این اولین گزارش جداسازی
مایکوپلاسما آگالاکتیه در گوسفندان این استان می باشد.    

کلیدواژه‌ها