بررسی فراوانی انگل خونی هموپروتئوس در ماکیان بومی شهرستان گرمسار

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: با توجه به نقش
مهم طیور خانگی در تامین پروتئین مورد نیاز روزانه انسان، تامین سلامت آنها از
اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از مواردی که در مورد سلامتی طیور خانگی می باید
مورد بررسی قرار گیرد، فراوانی انگل ها و راه های پیشگیری و درمان آن در طیور
خانگی است. آزمایشات و نتایج تحقیقات مختلف از کشورهای اروپایی و آمریکا نشان
دهنده آن است که اقلیم و شرایط جغرافیایی و محیطی می تواند در شیوع و فراوانی انگل
ها در طیور تاثیر گذار باشد.  مواد و روش کار: بدین منظور برای
بررسی فراوانی انگل خونی هموپروتئوس در ماکیان بومی شهرستان گرمسار مطالعه ای در
تابستان 1390 در یک نمونه آماری از مرغ و خروس های محلی این شهرستان انجام پذیرفت.
در این تحقیق 50 مرغ و خروس از مناطق مختلف شهرستان جمع آوری گردید و از ورید زیر
بال آنها خونگیری به عمل آمد و به طریق گسترش شعله شمعی از آنها لام تهیه شد و پس
از ثابت شدن نمونه ها از رنگ Gimsa برای رنگ آمیزی نمونه ها استفاده گردید و
سپس با میکروسکوپ نوری مورد بررسی انگلی قرار گرفت.  نتایج و بحث: نتایج نشان داده
است که 12 درصد نمونه های مورد بررسی به انگل Hemoproteus
spp
بودند، که تفاوت معنی داری بین مرغ و خروس های مبتلا وجود نداشت. با توجه به نتایج
حاصله می توان بیان داشت که در منطقه جغرافیایی مورد بررسی فراوانی انگل خونی
هموپروتئوس به مقدار قابل ملاحظه ای بوده است. در این مقاله سعی شده است با
شناسایی انگل های خونی ماکیان شهرستان گرمسار در جهت سلامتی این طیور بومی گامی
موثر برداشته شود و با توجه به فراوانی های مشاهده شده نیاز به افزایش بهداشت در این
منطقه مورد بررسی احساس می شود.     

کلیدواژه‌ها