تعیین حساسیت و اثر مهار رشد نور خورشید بر درماتوفیت ها

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: درماتوفیت ها از
جمله مطرح ترین عوامل عفونی قارچی در انسان وحیوانات محسوب می شوند. تحقیق حاضر به
منظور تعیین حساسیت و تاثیر مهار رشد نور خورشید بر سه گونه از مهمترین درماتوفیت
ها شامل: میکروسپوروم کنیس، تریکوفیتون روبروم و تریکوفیتون منتاگروفیتس انجام
گردید. نور خورشید و اشعه ی فرابنفش بر بسیاری از میکروارگانیسم ها از جمله قارچ
ها اثرگذار بوده و بسته به گونه ی قارچی و مدت در معرض نور یا اشعه قرار گرفتن،
توقف رشد ، جهش و یا کشته شدن قارچ را می تواند باعث شود. قارچ ها در مقایسه با
باکتری ها در مقابل نور خورشید و اشعه ی فرابنفش مقاومت بسیار بالاتری را نشان می
دهند. مواد و روش کار: از سه
درماتوفیت انتخاب شده در این مطالعه، پس از کشت بر محیط محرک کونیدی زایی با
استفاده از لام هموسیتومتر، سوسپانسیون به نحوی که هر سی سی حاوی 106 کونیدی باشد
تهیه گردید. سپس محیط های کشت
سابوردکستروز آگارحاوی کلرامفنیکل و فاقد سیکلو هگزامید (SC ) و سابوردکستروز آگارحاوی کلرامفنیکل و
سیکلو هگزامید (SCC )،با ضخامت کافی در پلیت های استریل آماده و
10 میکرولیتر از سوسپانسیون قارچی تهیه شده بر روی دیسک کاغذی استریل به قطرmm 5 قرار داده شد و سپس یک لایه ی نازک از محیط کشت
بر روی دیسک کاغذی قرار گرفت (ساندویچ آگار) . سطح محیطهای کشت توسط لایه ی
پلاستیکی بدون منفذ پوشانده شد. سپس هر قارچ در سه گروه شاهد، گروه تحت تابش نور
خورشید و گروه تحت تابش اشعه ی فرابنفش با طول موج 280nm دسته بندی گردید که بعد از گذشت هفت روز از
زمان کشت به مدت یک هفته یک بار در روز و هر بار ده دقیقه در معرض تابش قرار داده
می شدند.  نتایج و بحث: آنالیز آماری
نتایج بدست آمده نشان دادند که بین میانگین قطر کلنی قارچ های میکروسپوروم کنیس،
تریکوفیتون روبروم و تریکوفیتون منتاگروفیتس در روز سوم بین پلیت های شاهد، اشعه
دیده و در معرض آفتاب اختلاف آماری معناداری وجود دارد. همچنین بین میانگین
قطرکلنی قارچ های تست شده در روز هفتم نیز بین پلیت های شاهد، اشعه دیده و در معرض
آفتاب اختلاف آماری معناداری وجود داشت. علاوه بر کاهش در قطرکلنی ها در قارچ های
تحت مطالعه، تغییرات ماکروسکوپی از نظر وضعیت توپوگرافی کلنی ها بین سوش های در
معرض آفتاب و اشعه دیده در مقایسه با کلنی های شاهد مشاهده گردید. همچنین در قارچ
های تحت مطالعه پیگمانتاسیون کلنی های در معرض آفتاب و اشعه دیده نسبت به شاهد به
شدت کاهش یافت. از نظر میکروسکوپی ماکروکونیدی ها کاهش و دفرمه و میکروکونیدی ها
کاهش نشان دادند. همچنین میسلیوم ها دچار تغییر شکل شده ولی دیواره ی عرضی و
شفافیت خود را حفظ نموده اند.       

کلیدواژه‌ها