بررسی ضایعات هیستوپاتولوژی ماهیان زینتی آلوده به انگل لرنه آ در استان کرمان

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: تکثیر و پرورش
ماهیان زینتی به علت داشتن ظاهر زیبا،
اندازه کوچک و نگهداری آسان در حجم کم در
چند دهه اخیر از روند چشم گیری برخوردار بوده است. عفونت انگل های خارجی اغلب بیماری های مهمی هستند که بر روی ماهیان
زینتی اثر گذار بوده و سبب ضررهای اقتصادی برای این صنعت رو به رشد در سیستم های
پرورشی متراکم می گردند. اهمیت اقتصادی انگل لرنه آ با توجه به همه گیری هایی که
در اغلب مراکز پرورشی ماهیان زینتی در
نقاط مختلف جهان ایجاد می کند رو به افزایش است انگل لرنه آ سخت پوستی با انتشار
جهانی در میان ماهیان آب شیرین و دریایی است. این انگل روی سلامت طبیعی میزبان اثر
گذار بوده و سبب کاهش میزان رشد ، فعالیت
متابولیکی غیر طبیعی می شود و تجمع آنها
در قسمت هایی از بدن باعث ایجاد نقاط دردناکی شده و عواقب زیان آوری در عملکرد و
بقای میزبان دارد. هدف از این مطالعه بررسی ضایعات هیستو پاتولوژی در ماهیان زینتی
آلوده به انگل لرنه آ در استان کرمان بود. مواد و روش کار: مطالعه حاضر در
طول یک دوره 9 ماه از مهرماه سال 1390 تا تیرماه 1391 در شهر کرمان انجام گرفت. در
مجموع 3520 قطعه ماهی زینتی از 2 گونه مختلف شامل (مولی 3380 قطعه و سوارتیل 140
قطعه) از 10 مرکز پرورش و نگهداری ماهیان زینتی در استان کرمان جمع آوری
شدند. انگل ها از آبششها ، پوست ، دهان ،
باله ها و چشمها با پنس جدا و لام هیستو
پاتولوژی از مقطع عرضی ماهی تهیه گردید. نتایج و بحث: در بررسی
هیستوپاتولوژی در محل ورود انگل به پوست آلسر هایی ایجاد شده بود که در اطراف انگل
واکنش آماسی با غالبیت سلولهای تک هسته ای همچنین خونریزی و پر خونی در بافت های
مجاور انگل قابل رویت بود. در بافت عضلانی دژنرسانس هیالینی و نکروز مشخص وجود
داشت. نتایج هیستوپاتولوژی اثرات مخرب این انگل را بر پوست و بافت عضلانی در محل ورود انگل نشان میدهد.  

کلیدواژه‌ها