آناتومی کاربردی ناحیه سر در بزهای بومی ایران

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: با توجه به
اطلاعات محدود در زمینه آناتومی کاربردی ناحیه سر در بزهای بومی ایران، این مطالعه
به بررسی خصوصیات مورفومتریک فک های بالا و پایین این گونه می پردازد. مواد و روش کار: نمونه های سر
مربوط به30 راس بز سالم4-3 ساله، فاقد هرگونه نقایص اسکلتی ازکشتارگاه صنعتی استان
ایلام تهیه شد. قبل از کشتار حیوانات از نظر علائم ظاهری و نقیصه های اسکلتی
معاینه شدند. پس از انتقال نمونه ها به بخش علوم تشریح دانشکده پیرادامپزشکی
دانشگاه ایلام، اسکلت آنها با استفاده از روش پیشنهادیSimones و همکاران (1994) تهیه شد. سپس در هر نمونه
تعداد 15 پارامتر ریخت شناسی با استفاده از متر نواری و خط کش اندازه گیری شد.
داده ها مورد آنالیز آماری قرار گرفته و میانگین و انحراف معیار هر شاخص تعیین
گردید. نتایج و بحث : میانگین فاصله
بین قاعده شاخ تا حاشیه قدامی، خلفی و بینابینی کاسه چشم به ترتیب؛5/6 ،5/2 و 3/3
سانتی متر بود. میانگین فاصله برجستگی صورتی تا کانال اینفرا اربیتال و از کانال
اینفرا اربیتال تا سقف دندان های پیش آسیا، به ترتیب92/1 و 64/1 سانتی متر بود.
میانگین بیشترین طول و ارتفاع فک پائین به ترتیب1/14 و 69/8 سانتی متر بود.
میانگین فاصله بین سطح خارجی لبه آلوئولار تا سوراخ چانه ای و از سوراخ چانه ای تا
لبه خلفی فک پائین به ترتیب4/2 و34/11سانتی متر بود. میانگین فاصله بین سوراخ
ماندیبولار تا قاعده فک پائین و از لبه خلفی فک پائین تا سطح زیرین سوراخ
ماندیبولار به ترتیب 88/2 و 29/1 سانتی متر بود. میانگین فاصله بین قاعده فک پائین
تا گودی کوندیلوئید و از گودی کوندیلوئید تا بالاترین نقطه فک پائین به ترتیب 33/4
و 29/2 سانتی متر بود. میانگین فاصله بین لبه خلفی فک پائین تا سوراخ ماندیبولار و
از این سوراخ تازائده آنگولار ماندیبل به ترتیب 9/0 و 5/2 سانتی متر بود. داده های
حاصل از این مطالعه می تواند به عنوان لاندمارک های مناسب برای انجام تحقیقات
مربوط به استخوان های جمجمه و همچنین جراحی های ناحیه سر در بزهای نژاد ایرانی
مورد استفاده قرار گیرد. همچنین این داده ها برای تعیین محل خروج اعصاب کاسه سر،
تصعیب نواحی مختلف سر، صورت و شاخ؛ و همچنین برای انجام اعمال جراحی شاخ بری و
کشیدن دندان در این گونه می تواند مورد استفاده قرار گیرد.      

کلیدواژه‌ها