به تک یاخته هپاتوزونCerastes gasperetti اولین گزارش از الودگی افعی شاخدار ایرانی (محل گزارش استان ایلام)

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: هدف از این طرح  شناسایی اشکال پیروپلاسموزی انگل های خونی به عنوان یکی از
عوامل تهدید کننده افعی شاخدار ایرانی می باشد. این مطالعه در نوع خود اولین تحقیق
در کشورمان میباشد که به صورت اختصاصی به مطالعه عوامل پیروپلاسموزی آلوده کننده
یک گونه افعی بومی کشورمان می پردازد. موقعیت و جایگاه این افعی در زنجیره غذایی
در اکوسیستمهای متنوع استان ایلام نشان دهنده نقش و اهمیت بی همتای این خزنده می باشد. نظر به اهمیت این ذخیره ژنتیکی با
ارزش در این مطالعه بر آن شدم که با بررسی و شناسایی عومل انگلی آلوده کننده (تک
یاخته ها خونی) قدمی در راه حفظ و حراست و نیز ایجاد مقدمه ای برای انجام تحقیقات
علمی بیشتر بر روی این خزنده بردارم. این افعی که در سراسر استان خوزستان ونواحی جنوبی استان ایلام پراکنش دارد با دارا
بودن طیفی از رنگهای شنی، زرد، خاکستری
وقهوه ای امکان استتار بسیار مناسبی در تپه ماهورها وشنزارهای این بخش از کشورمان
را دارا میباشد. مواد و روش کار: در این تحقیق
میدانی آزمایشگاهی ابتدا زیستگاه و پناهگاهای این خزنده با همکاری افراد محلی مورد
شناسایی قرار گرفت.   به علت شبگرد بودن
این خزنده نمونه برداری با رعایت اصول ایمنی و نیز پرهیز از آسیب دیدن نمونه ها به
صورت شبانه صورت گرفت. روی هم رفته پنج نمونه شکار گردید. پس از اخذ مقدار اندکی نمونه خون وریدی از ورید
میانی دم با استفاده از سرنگ انسولین نمونه ها مجددا در طبیعت رها سازی شدند. از نمونه های خون گسترش های متعدد
خونی تهیه و تثبیت خواهند شد سپس نمونه های تثبیت شده به آزمایشگاه انگل شناسی
ارسال شد. نمونه ها در آزمایشگاه رنگ آمیزی و با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد
مطالعه قرار گرفتند. از کلیدهای تشخیصی و مشورت کارشناسان و محققان با تجربه در
تشخیص نوع آلودگی ها استفاده شد.  نتایج و بحث : در این مطالعه
آلودگی گلبولهای قرمز 3 نمونه از 5 نمونه افعی به تک یاخته هپاتوزون تشخیص و تایید گردید. گلوبولهای درگیر علاوه بر از
دست دادن فرم طبیعی به علت تغییر در وزن حجمی تمایل بسیار زیادی به حاشیه نشینی در
گسترش های خونی تهیه شده از خود نشان
دادند. تغییر فرم گلبولهای قرمز میتواند بر عملکرد این سلولهای حیاتی نیز اثرات
منفی داشته باشد که مشخص نمودن این موضوع نیازمند تحقیق و مطالعه بیشتری است.    

کلیدواژه‌ها