بررسی کشتارگاهی فراوانی حامل های ویروس تب برفکی در گاوهای ذبحی استان خراسان رضوی با استفاده از روش(Real_time quantitative PCR)(qPCR)

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: تب برفکی یک
بیماری ویروسی می باشد، عامل آن ویروس FMDV است که یکی از
کوچک ترین ویروس های حیوانی است که به خانواده پیکورناویریده و جنس آفتوویروس تعلق
دارد. این بیماری نام های متعددی از قبیل infectiousAptheusStoomatiris،
EpizoticAphthae ، AphtousFever
و اسامی محلی از جمله دباغ، دباغه، تب تاولی، دهان جوشه، شلی و... دارد. بیماری تب
برفکی باعث کاهش شدید وزن، توقف تولید شیر، بی اشتهایی، کاهش تولید پشم ، تلفات
حیوانات جوان، سقط جنین و لنگش در حیوانات زوج سم را موجب می شود. حیواناتی از
قبیل گاو، گوسفند، بز، خوک، گاومیش و گاها شتر و انسان به این بیماری ویروسی مبتلا
می شوند. تب برفکی یک بیماری فوق العاده
مسری می باشد که تعداد کمی از ویروس می تواند باعث آلودگی میزبان گردد.
اپیدمیولوژی تب برفکی پیچیده بوده و به وسیله فاکتورهای مختلف ویروسی، میزبان و
محیط تحت تاثیر قرارمی گیرد. عوامل متعددی نظیر تعداد تیپ ها و سروتیپ های مختلف
ویروس، قدرت زیاد موتاسیون، تغییرات سریع آنتی ژنیک، پنهان ماندن علائم ژنتیکی در
اثر ابتلا به بعضی از تیپ های خاص، قدرت انتقال بین گونه ای، هزینه های بسیار زیاد
کنترل، شکل گیری حاملین و مقررات سخت بین المللی برای کشورهای دارای این بیماری از
دلایل پر اهمیت بودن آن می باشد. مواد و روش کار: در این مطالعه
تعداد 98 لوزه و نمونه کام نرم از
کشتارگاه اخذ و در آزمایشگاه طی مراحل مختلف با استفاده از کیت مخصوص استخراج RNA و به روش Real time PCR مورد بررسی
قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد از میان این 98 گونه حیوان که فاقد علائم بالینی
بودند تعداد 70 نمونه از لحاظ حضور ویروس مثبت و تعداد 20نمونه منفی 8مورد مشکوک
بودند.  بحث و نتایج: نتایج نشان داد
که حضور 4/71 درصدی ویروس را در گاو های
محدوده استان خراسان که جهت کشتار به کشتارگاه ارجاع داده می شوند می تواند مورد
توجه دامپزشکان و تصمیم گیرندگان مدیریت و کنترل پیشگیری بیماری تب برفکی قرار
گیرد.  

کلیدواژه‌ها