دفاع آنتی اکسیدان خون وتنظیمات هماتولوژیک ماهیان قزل آلای متراکم و نا متراکم تغذیه شده با جیره های با سطوح متغییر آنتی اکسیدان ,ویتامین و HUFA

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: پارامترهای
هماتولوژیک ,فعالیت چند آنزیم آنتی اکسیدان و ﭘﺮاکسیداسیون ﭼﺮﺑﯽ از RBC ارزیابی شدند
والگوی ایزوآنزیم ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز (SOD ) بروش Non-Denaturing
PAGE تعیین گردید. مواد و روش کار: قزل آلا ها در
گروه های متراکم و غیرمتراکم با جیر های تجربی واجد دو سطح متفاوت ویتامین E (جیرهmg/kg 275.6 و25.6)
ویتامین C (جیرهmg/kg 1000 و0) و HUFA (جیره:g/kg
30.5 و12.5 Highly Unsaturated Fatty Acids) مشتمل بر گروه های −E−HUFA, −E+HUFA,
+E−HUFA, +E+HUFA, −C+E+HUFA تغذیه شدند. نتایج و بحث: در گروه های متراکم پاسخ هماتولوژیک به استرس تراکم با
افزایش هموگلوبین و شمار RBC نمود پیدا کرد و فعالیت آنزیم های آنتی
اکسیدان مستقیما بواسطه میزان HUFA جیره متاثر گردید. گروه های نامتراکم تغذیه شده با جیره +HUFA در مقایسه با
ماهیانی از همین گروه که با-HUFA تغذیه شده بودند فعالیت SOD بالاتری نشان
دادند. در گروهای غیر متراکم تنها یک ایزوآنزیم CuZn-SOD تعیین گردید
در حالیکه در گروه های متراکم تنوع بیشتری نشان داد و بالغ بر 5 ایزوآنزیم بدست
آمد. فعالیتG6PDH در گروه ماهیان غیرمتراکم -E+HUFA در مقایسه با
دیگر ماهیان افزایش نشان می دهد. پراکسیداسیون چربی در ماهیانی که جیره -E+HUFA دریافت کردند
بسته به تراکم ماهی ها بطور مشهودی افزایش
نشان داد. داده ها رابطه منفی بین پراکسیداسیون لیپید و هماتوکریت یا
هموگلوبین که از ناپایدار شدن اریتروسیتی منتج می شود را تائید می نمایند. نامتعادل بودن محتوای ویتامین E وHUAF جیره میتواند
افزایش استرس اکسیداتیو را بدنبال بیاورد و آشفتگی های هماتولوژیک ایجاد کند که
سلامت ماهیان قزل آلا را در معرض خطر جدی قرار می دهد. 

کلیدواژه‌ها