دستیابی به تهیه پروتئین نوترکیب تیلریا آنولاتا از بیوپسی عقده لنفاوی گوساله آلوده

نویسنده

چکیده

 خلاصهتیلریا آنولاتا عامل تیلریوز در گاو از طریق کنه از حیوان آلوده به حیوان دیگر منتقل شده و سالانه خسارات اقتصادی زیادی را در صنعت دامداری وارد می‌سازد. در حال حاضر تنها راه پیشگیری این بیماری استفاده از واکسن تخفیف حدت یافته سلول‌های آلوده به ماکروشیزونت می‌باشد. بسیاری از محققین بدنبال دستیابی به واکسن نوترکیب می‌باشند که به علت سهولت در کاربرد و عدم ایجاد آلودگی، از مزیت بالاتری نسبت به واکسن تخفیف حدت یافته برخوردار می‌باشد(1). در مطالعه حاظر سعی شد که از مقدار کم نمونه اخذ شده از عقده لنفاوی گوساله آلوده به تیلریا آنولاتا ژن‌های کاندید برای واکسن نوترکیب شناسایی و کلون گردند.مواد و روش کار: SMART-DS-cDNA از عقده لنفاوی گوساله آلوده به تیلریا آنولاتا تهیه گردید. سپس این cDNA توسط آغازگرهای اختصاصی برای ژن‌های غشاء تیلریا TaSp و TaD و نیز با روش PCR تکثیر داده شد. ژن هایTaSp و TaD پس از کلون شدن در pTZ57R/T تعیین توالی و با توالی‌های مربوطه در بانک ژنتیک مقایسه شدند. ژن TaSp در وکتور pQE32 کلون و پروتئین نوترکیب مورد ارزیابی قرار گرفت.