آنالیز تغییرات هیستومورفولوژیک تخمدان و میزان هورمون های FSH ، LH، استروژن و پروژسترون متعاقب تجویز فنل در موش سوری بالغ

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: فنل با فرمول
شیمیایی C6H5OH دارای کاربردهای فراوانی در پزشکی و صنعت
است و موجودات مختلف همواره در معرض آلودگی با آن هستند. با توجه به اینکه در
زمینه اثرات احتمالی این ماده شیمیایی بر روی دستگاه تولید مثلی ماده اطلاعات
بسیار کمی در دسترس است؛ بنابراین مطالعه حاضر به منظور آنالیز تغییرات
هیستومورفولوژیک تخمدان و میزان هورمون هایFSH ، LH، استروژن و
پروژسترون متعاقب تجویز فنل در موش سوری بالغ به عنوان مدل حیوانی انجام شد. مواد و روش کار : تعداد 60 سر موش سوری ماده بالغ Balb/C به طور تصادفی
به یک گروه شاهد و سه گروه تیمار تقسیم بندی شد. گروه شاهد تنها آب مقطر و گروههای
تیمار فنل را به مدت 49 روز متوالی و به میزان 80 ،180و320میلی گرم به ازای هر
کیلوگرم وزن بدن صورت داخل صفاقی دریافت نمودند. در پایان آزمایش همه حیوانات
بیهوش شده، تخمدان ها از بدن خارج شده و وزن شدند و پس از تهیه مقاطع بافتی مطالعه
هیستومورفولوژیک انجام شد. همچنین نمونه خون از طریق پونکسیون قلب اخذ و سطح سرمی
هورمون های FSH ، LH، استروژن و
پروژسترون اندازه گیری شد. نتایج و بحث: تجزیه و تحلیل
آماری نتایج حاصله نشان داد که در حیوانات تیمار شده با فنل نسبت به گروه شاهد،
کاهش تعداد و اندازه فولیکولهای تخمدانی و همچنین افزایش تعداد فولیکولهای آترتیک
دیده می شود. تعداد و اندازه جسم زرد تخمدانی در گروههای تحت تجویز فنل تغییرات
معنی داری در مقایسه با حیوانات گروه شاهد نشان نداد. بعلاوه در حیوانات گروه
تیمار، ضخامت سپید پرده افزایش ولی وزن نسبی و مطلق تخمدان کاهش معنی دار پیدا
کرد. همچنین غلظت هورمون هایFSH و استروژن نسبت به گروه شاهد کاهش معنی داری
نشان داد. نتایج حاصله بیانگر تاثیرات سوء فنل بر ساختار هیستومورفولوژیک تخمدان و
هورمون های مرتبط با کارکرد دستگاه تولید مثلی ماده می باشد.      

کلیدواژه‌ها