مطالعه هیستوپاتولوژیک ضایعات کبد در گربه های ولگرد

نویسنده

چکیده

 علی رغم پتانسیل زئونوتیک بالای گربه های ولگرد، مطالعات
اندکی بر روی بیماری های این حیوانات به ویژه از نگاه پاتولوژی صورت گرفته است. در
این مطالعه، ضایعات هیستوپاتولوژیک کبد گربه های ولگرد شهرستان گرمسار بررسی شد.
در این تحقیق، کبد 35 قلاده گربه ولگرد که جمع آوری شده بود، مورد بررسی
هیستوپاتولوژیک قرار گرفت. برای این منظور، نمونه های کبدی اخذ شده به ظروف حاوی
فرمالین 10%
درصد منتقل گردیدند. پس از انجام عمل ثبوت و مراحل مختلف آماده سازی، قالب گیری با
پارافین انجام شد. پس از تهیه مقاطع 5 میکرومتری، برش ها با روش هماتوکسیلین و
ائوزین رنگ آمیزی شدند و با میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرارگرفتند. 57/88% کبدهای بررسی
شده، تغییرات ظاهری غیرطبیعی داشتند که در بررسی میکروسکوپیک، تغییرات مشاهده شده
شامل لیپیدوز کبدی، تغییرات همودینامیک (پرخونی و خونریزی)، تغییرات التهابی
(هپاتیت حاد و هپاتیت پورتال)، و تغییرات رنگدانه ای (هموسیدرین) بود. نتایج حاصل
از این تحقیق نشان داد که لیپیدوز کبدی با فراوانی نسبی 6/36%، شایع ترین و
مهمترین ضایعه کبدی در گربه های مورد مطالعه بود.       

کلیدواژه‌ها