ایمنی در آزمایشگاه

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف :پیشرفت علم و
توسعه صنایع مختلف و نیز استفاده از مواد شیمیایی گوناگون انسان ها را در معرض
عوامل حادثه ساز قرار داده و موجب شده که موضوع پیشگیری از حوادث محیط کار بیش از
پیش اهمیت یابد. دستیابی به محل های کاری ایمن و بهداشتی مسئولیت تشکیلات ،
مدیر آزمایشگاه ، پرسنل سرپرستی و در نهایت خود پرسنل آزمایشگاه می باشد . هر
کارمند آزمایشگاه بایستی از هر تلاشی برای حفاظت خود و همکارانش دریغ ننماید .
مدیر آزمایشگاه بایستی بداند که حوادث علت دارند و بنابراین بوسیله یک برنامه
ایمنی خوب قابل پیشگیری هستند . موادوروش کار: با پیشرفت علم و
تکنو لوژی در صنعت و آزمایشگاه ها ، از مهم ترین عواملی که باید آنرا توجه کرد
ایمنی و جلوگیری از خطرات ناشی از استفاده از مواد شیمیایی می باشد. با توجه به
آمار و اطلاعات مربوط به حوادث ناشی از مواد شیمیایی سالانه جان هزاران نفر را به
خطر انداخته که یکی از مهمترین عامل ناشی از عدم رعایت قوانین مربوط به ایمنی و
بهداشتی در آزمایشگاه ها می باشد. در این روش از مسئولین ازمایشگاه ها و دانشجویان به صورت
تصادفی مورد پرسش قرار گرفتند.در این تحقیق از لحاظ کیفی مسائل ایمنی مورد بررسی
قرار گرفته است.  نتایج و بحث: هدف از رعایت ایمنی
در آزمایشگاه ها جلوگیری از بروز حادثه قبل از وقوع آن است. با توجه به مطالب
بررسی شده در این تحقیق موضوع را باید
توجه کرد که آزمایشگاه ها از جمله محیط های کاری است که به دلیل ماهیت کار آنها
احتمال مواجهه کارکنان این محیط با مواد شیمیایی سمی و سرطان زا بسیار زیاد می
باشد.در آزمایشگاه ها با آموزش و رعایت اصول ایمنی و فضایی مناسب می توان تا حدود
بسیار زیادی از خطرات جلوگیری نمود و سلامت وایمنی کارکنان را افزایش داد.  

کلیدواژه‌ها