بررسی سرولوژی و انگل شناسی لیشمانیوز احشایی در سگهای خانگی شهرستان مشهد،استان خراسان رضوی

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: لیشمانیوز
احشایی (کالاآزار) در بعضی از مناطق ایران به صورت اندمیک مشاهده می شود.عامل
بیماری لیشمانیا اینفانتوم بوده و مخازن اصلی آن را سگ و سگ سانان تشکیل می
دهند.از دیرباز شهرستان مشهد یکی از کانون های مهم لیشمانیوز در ایران بوده است و به علت تماس
نزدیک سگهای خانگی با انسان و امکان انتقال آلودگی، در این مطالعه وضعیت لیشمانیوز
احشایی با روش سرولوژی و انگل شناسی در این گروه از سگها در شهرستان مشهد مورد ارزیابی قرار گرفت. مواد و روش کار: جامعه مورد
بررسی سگهای خانگی شهرستان مشهد می باشد.مطالعه از نوع توصیفی - مقطعی بوده و نمونه گیری از سگهای
خانگی مشکوک مراجعه کننده به کلینیک دامهای کوچک دانشکده که دارای تظاهرات بالینی
شامل ضایعات جلدی ،ریزش مو،لاغری و بزرگی شکم بودند انجام گرفت.، نمونه خون اخذ
شده و با روش ایمونوفلورسانس غیر مستقیم مورد آزمایش قرار گرفتند.همچنین به منظور مشاهده میکروسکپی انگلها، از محل
زخمها گسترش نسجی تهیه شده وبعد از
فیکساسیون با رنگ گیمسا رنگ آمیزی گردیدند.  نتایج و بحث: در مجموع نمونه
گیری از 39 سگ خانگی مشکوک طی سال 1390 انجام گرفت. بررسی میکروسکوپی لامها از نظر آلودگی به اجسام لیشمن و نیز آزمایشات
سرولوژیک، نشاندهنده تایید آلودگی در6 سگ خانگی با هردوروش آزمایش بود. 8 سگ خانگی
فقط آزمایش سرولوژی مثبت،2 سگ خانگی گسترش نسجی مثبت و بقیه موارد هردو آزمایش
منفی بود. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص میگردد لیشمانیوز احشایی
شیوع قابل ملاحظه ای در سگهای خانگی شهرستان مشهد دارد و لازمست اقدامات بهداشتی و
کنترلی در رابطه با این بیماری توسط ادارات دامپزشکی و بهداشت استان با همکاری صاحبان برداشته شود..    

کلیدواژه‌ها