تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی گونه ها ی لیستریای جدا شده از گوشت گوسفندان شهرستان شهرکرد

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: لیستریا باکتری غیر اسپورزا، غیر شاخه دار، منظم، کوتاه،
گرم مثبت و بی هوازی اختیاری است[1].گونه های بیماری زای جنس لیستریا شامل: Listeria monocytogensو L. ivanovii می باشند.
لیستریا ایوانووی به دلیل نقش در سقط
جنین، مرده زایی، سپتی سمی جنینی در عفونت های گوسفند و گاو، از اهمیت بالایی
برخوردار است و گاها در انسان نیز بیماری زا است [2]. بر اثر عواملی از جمله مصرف
بی رویه دارو، ممکن است باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک ها، مقاومت نشان دهند. این
موضوع مشکل بزرگی پیدا کرده است و شاید همین امر باعث پیدایش روز افزون آنتی
بیوتیک های جدید می گردد. جدا کردن گونه های
مختلف لیستریا از گوشت گوسفندان منطقه شهرکرد و بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی این
جدایه ها. مواد روش کار: تعداد 200 نمونه گوشت گوسفند در فصل های پاییز و زمستان
1389 از کشتارگاه جونقان واقع در استان چهارمحال وبختیاری اخذ گردید. نمونه ها درون محیط listeria
enrichment
broth قرار داده شدند. پس از غنی سازی، نمونه ها بر
روی محیط palcam agar کشت داده شدند. با توجه به خصوصیات پرگنه ها
و با استفاده از تست های بیوشیمیایی 5 ایزوله (5/2 درصد) لیستریا تشخیص داده شد و مقاومت به آنتی بیوتیک
های  Fluxin،
colistin،
Furazolidon،
Penicilin،
Erythromycin،
Ceftriaxone، Gentamicin، tylosin،
Sxt(Trimethoprim+Sulfamethoxazol)، Tiamulin،
Chloramphenicol،
Tetracycline،
Trimethoprim،
Amoxicilin  مورد ارزیابی قرار
گرفت.  نتایج و بحث: از 200 نمونه
گوشت گوسفند مورد آزمایش ، 5 نمونه لیستریا تشخیص داده شد که در آزمایش های
بیوشیمیایی، همه 5 جدایه، لیستریا ایوانووی بودند. مقاومت این ایزوله ها به آنتی بیوتیک های Fluxin، colistin،
Furazolidon، Penicilin، Erythromycin،Ceftriaxone،
Gentamicin،
tylosin،
Sxt(Trimethoprim+Sulfamethoxazol)،
Tiamulin،
Chloramphenicol، Tetracycline،
Trimethoprim، Amoxicilin   به ترتیب 100، 100، 100، 100، 60، 60، 40، 40،
40، 0، 0، 0، 0، 0 درصد بود. به عبارت دیگر باکتری در برابر چهار آنتی بیوتیک اول
مقاوم، در برابر چهار آنتی بیوتیک آخر حساس و در برابر سایر آنتی بیوتیک ها نیمه
حساس بود. نتایج مطالعه انجام شده، شیوع لیستریا ایوانووی با مقاومت آنتی بیوتیکی
نسبتا زیاد را نشان می دهد.     

کلیدواژه‌ها