گزارش اولین مورد آلودگی سارگپه (Buteo buteo) به تک یاخته خونی لکوسیتوزون در منطقه کلیبر، استان آذربایجان شرقی

نویسندگان

تبریز- ولیعصر-خ شهریار- روبروی اجیلی گلستان- نبش 10 متری حافظ-پ 5

چکیده

 مواد و روش کار: در مرداد ماه سال
1390 از یک قطعه سارگپه (Buteo buteo) موجود در
سازمان محیط زیست استان آذربایجان شرقی که دچار شکستگی بال و خونریزی شده بود،
نمونه خون از ورید بالی اخذ شد. پس از تهیه گسترش خونی، لام ها به آزمایشگاه انگل
شناسی پلی کلینیک دکترای تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
تهران انتقال داده شد و پس از رنگ آمیزی با گیمسا 5 درصد، گسترش‌ها زیر میکروسکوپ نوری
با بزرگنمایی 1000x مورد بررسی قرار گرفتند.  نتایج و بحث: پس از بررسی،
مشخص شد که نمونه مورد بررسی، آلوده به تک یاخته لکوسیتوزون می‌باشد. این گزارش اولین مورد آلودگی به این انگل از سارگپه در استان آذربایجان شرقی می باشد.    

کلیدواژه‌ها