گزارش آلودگی و تشخیص جرب Cnemidocoptes mutans درمرغداریهای بومی شهرستان کرمان

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: Cnemidocoptes mutans عامل ایجاد عارضه ی پا فلسی در پرندگان می
باشند. جرب از طریق بستر به پاهای پرنده منتقل و سبب ایجاد لنگش و تغییر شکل پاها
می گردند. عامل مذکور همچنین میتواند سبب ایجاد حالت کراتینه در پوست پرنده شوند.
از آنجایی که تلفات و خسارات اقتصادی ناشی از این نوع عارضه بسیار قابل توجه می
باشند در مطالعه ی حاضر روشهای صحیح کنترل، تشخیص و درمان بیماری مورد بررسی قرار
گرفت. مواد و روش کار: در این مطالعه،
از مرغهای ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان (مربوط به
مرغداری بومی 170 قطعه ای) به منظور بررسی وجود آلودگی انگلی نمونه گیری انجام شد.
نمونه گیری به صورت سطحی و عمقی از پوست و فلس های ناحیه ی پا انجام گرفت. پس ازچربی زدایی به روش هضمی (Digestive
Method)نمونه
ها مورد بررسی میکروسکوپیک قرار گرفتند. نتایج و بحث: با توجه به محل
ضایعه، تغییر شکل فلس ها، وجود خونریزی در محل ضایعه و خصوصیات مورفولوژیک اختصاصی
برای جنس نر و ماده انگل یعنی وجود دو عدد قطعات میله ای شکل کیتینی به شکل طولی
از پایه پدی پالپها تا سطح پاها که در سطح شکمی دیده می شود و در این قسمت این دو
قطعه ی میله ای شکل با یک میله عرضی متحد می شوند، کوتاه و فشرده بودن پاها و پدی
سل و مشاهده بادکش در انتهای تمام پاها در جنس نر و عدم مشاهده بادکش در جنس ماده C.mutans تشخیص داده شد. از آنجایی که بروز این بیماری
در مرغهای بومی ایران به شدت شایع می باشد، و با توجه به اینکه این جربها عموما از
طریق بستر سبب ایجاد آلودگی میگردند لذا اقدامات بهداشتی لازم از قبیل ضدعفونی
کردن کف مرغداری ها، اسپری کردن ترکیبات اسیدی، موادی همچون Cresole و نیز تجویز داروهای ضدانگل مانند Ivermectin
توصیه می گردد.    

کلیدواژه‌ها