بررسی اثر عصاره گیاه آویشن بر ماندگاری و رشد برخی از باکتریهای مولد عفونتهای غذایی

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: امروزه تلاش می شود از ترکیبات طبیعی نگهدارنده
برای افزایش ماندگاری مواد غذایی استفاده شود. در این مطالعه تاثیر عصاره گیاه
آویشن بر روی باکتریهای سالمونلا تیفی موریوم، لیستریا مونوسایتوژنز و یرسینیا
انتروکولیتیکا بررسی شد. مواد و روش کار: برای این منظور
غلظتهای مختلف از عصاره این گیاه که به روش تبخیر با بخار آب در پژوهشکده گیاهان
دارویی دانشگاه شهرکرد تهیه شده بود را در محیط های کشت 1 میلی متریTSB اضافه وسپس تعداد 106باکتری در هر میلی لیتر
تلقیح شد. در کنار لوله های فوق 3 لوله حاوی محیط کشت ولی فاقد عصاره نیز در نظر
گرفته شدکه به همان تعداد باکتری در آن تلقیح گردید. لوله های تیمار و شاهد برای
مدت 24 ساعت در گرمخانه 37 درجه گرمخانه گذاری گردید و سپس از سمت لوله شاهد جهت
رشد باکتری مورد ارزیابی قرار گرفت و اولین لوله فاقد کدورت به عنوان حداقل غلظت
ممانعت کننده از رشد (MIC)در نظر گرفته شد. در مرحله دوم غلظت معادل
نصف MIC به دست آمده برای هر باکتری در 5 میلی لیتر
محیط TSB ایجاد کرده و تعداد102 باکتری در هر میلی
لیتر از باکتریهای مورد آزمون به لوله ها تلقیح گردید، در کنار لوله های تیمار سه
لوله به عنوان شاهد و فاقد عصاره در نظر گرفته شد و به همان تعداد باکتری در آن
تلقیح شد. لوله ها برای مدت 24 ساعت در دمای 37 درجه گرمخانه گذاری شدند و به
ترتیب در ساعات 0، 5/0، 1، 2، 4،8، 10 و 18ساعت از لوله ها رقت تهیه نموده و روی
محیط TSA کشت و شمارش شد . این مرحله برای ارزیابی
رشد باکتری در حضور غلظت کمتر از MIC صورت گرفت. نمودار نتایج به دست آمده از رشد
هر کدام از باکتریها توسط نرم افزار Excel رسم گردید و با شاهد مقایسه شد.  نتایج و بحث : عصاره آویشن در
مرحله اول در مقادیر کم قادر به مهار رشد باکتریهای مورد آزمون می باشد به طوری که
در غلظتهای 24/0، 14/0 و 1/0به ترتیب از رشد باکتریهای سالمونلا تیفی موریوم،
لیستریا مونوسایتوژنز و یرسینیا انتروکولیتیکا ممانعت نمود. نتایج مرحله دوم این
مطالعه نشان داد که غلظتهای کمتر از MIC عصاره آویشن قادر است بر روند رشد باکتریهای
مورد آزمون تاثیر گذارده و نه تنها باعث تاخیر رشد باکتری با افزایش Lag فاز میگردد
بلکه در روند رشد لگاریتمی باکتریها تاثیر گذاشته و باعث کاهش باکتری نسبت به
شاهدها می شود.   

کلیدواژه‌ها