بررسی میزان آلودگی سالمونلایی تلفات هفته اول در مرغداری های استان قزوین

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: سالمونلوز یکی
از بیماریهای مشترک و خطرناک است که هر ساله موجب تلفات بسیار بالایی در بین طیور
می شود. سالمونلا از جمله مهمترین پاتوژن های روده ای است که می توانند به صورت
گسترده در بین حیوانات و انسان گسترش و سبب بیماری شود. هدف از این مطالعه، بررسی
وضعیت آلودگی سالمونلایی در تلفات هفته اول مرغداری های استان قزوین می باشد.   مواد و روش کار: در این مطالعه
در طی یکسال از 26 مرغداری استان که دارای تلفات هفته اول بودند نمونه برداری و پس
از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه ، از کبد و کلیه کشت باکتریایی صورت پذیرفت و پس
از غنی سازی بر روی محیط های اختصاصی سالمونلا خالص سازی و در نهایت با انجام
تستهای بیوشیمیایی وجود باکتری سالمونلا تایید گردید .    نتایج و بحث: با توجه به
نتایج حاصل از این مطالعه در 58 درصد از نمونه ها آلودگی باکتریایی تایید شد که از
این میزان 24 درصد آلوده به باکتری سالمونلا و 34 درصد آلوده به سایر باکتریها
بودند . نتایج این بررسی حاکی از آن است که آلودگی سالمونلایی در مرغداری های
استان قزوین وجود دارد و این موضوع نمایانگر عدم رعایت اصول بهداشتی و ضد عفونی در
مرغداری های استان می باشد. ضمنا باید توجه داشت که در صورت بروز آلودگی در یک
مرغداری علاوه بر ایجاد تلفات و خسارات بسیار زیاد ، سبب انتشار آلودگی به مرغداری
های مجاور نیز می گردد.  

کلیدواژه‌ها