اثرات پیش درمان پنتوکسی فیلین در برابر آسیب های اکسیداتیو ایجاد شده توسط آفلاتوکسین در مدل پرفیوژن کبدی

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: از این مطالعه
بررسی اثرات حفاظت و اثرات آنتی اکسیدانی پنتوکسی فیلین برابر آفلاتوکسین B1
در مدل پرفیوژن کبدی رت می باشد.    مواد وروش کار : شانزده عدد رت
ویستار به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم بندی شده که شامل چهار گروه کنترل،
پنتوکسی فیلین، آفلاتوکسین B1
، آفلاتوکسین B1 با پنتوکسی فیلین میباشد. کبدهای رت با بافر بی کربنات کربس هنزلیت
انفیوز به مدت 120 دقیقه انفیوز شدند. کبدهای رت در گروه مواجهه شده با آقلاتوکسین1
1ppm و در گروه درمان
با پنتوکسی فیلین 100
mg/kg 24 ساعت قبل از
عمل پرفیوژن دریافت نمودند.    نتایج وبحث: آنزیمهای کبدی
(ALT,
AST)
در گروه مواجهه شده با آفلاتوکسین افزایش یافت که در درمان با پنتوکسی فیلین کاهش
فعالیت آنزیمی مشاهده گردید. همچنین پنتوکسی فیلین غلظت های افزایش یافته MDA در گروه
مواجهه با آفلاتوکسین را کاهش داد. این نتایج نشان دهنده این است که پنتوکسی فیلین
دارای اثرات آنتی اکسیدانی ازطریق مهار رادیکال های آزاد است وپیش درمان با پنتوکسی
فیلین اثرات پراکسیداسیون چربی ایجاد شده توسط آفلاتوکسین را کاهش می دهد.     

کلیدواژه‌ها