بررسی قارچ های درماتوفیت و ساپروفیت جدا شده از سگها در شهرهای ایوانکی و جویبار

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: فلور میکروبی
طبیعی بدن به طور معمول بر روی پوست و غشاهای مخاطی بدن حیوانات خونگرم وجود دارد.
از آنجا که حضور قارچ ها در سطح بدن حیوانات علاوه بر بیماری زایی در مخزن می
توانند از نظر زئونوزبودن حائز اهمیت باشند، تحقیق حاضر با هدف بررسی قارچ های
درماتوفیت وساپروفیت پوشش خارجی بدن سگها در شهر های ایوانکی و جویبار به انجام
رسید.  مواد وروش کار: تعداد 50 قلاده سگ در شهرستان ایوانکی با آب و
هوای معتدل و خشک و تعداد 50 قلاده سگ در شهرستان جویبار با آب و هوای معتدل و
مرطوب به طور تصادفی انتخاب و توسط برس های پاکیزه کل پوشش خارجی بدن سگها برس زده شدو داخل کیسه
های پلاستیکی پاکیزه به آزمایشگاه حمل شدندو بر روی محیط های SC وSCC کشت صورت گرفت
و از پرگنه های رشد یافته تا خالص سازی نهایی Subculture تهیه شد. شناسایی قارچ ها با استفاده از
تلفیقی از ویژگی های مرفولوژیک ماکروسکوپی و میکروسکوپی انجام شد.   نتایج و بحث: در مجموع تعداد 655 ایزوله قارچی از پوشش خارجی بدن
سگهای دو منطقه ایوانکی و جویبار بر روی محیط SC جدا گردید که
645 ایزوله مربوط به قارچ های ساپروفیت و 10 ایزوله مربوط به قارچ های درماتوفیت
بود. در کل 10 جنس متفاوت قارچی ساپروفیت و همچنین 2 جنس متفاوت قارچی درماتوفیت از این مناطق
جدا گردید . مقایسه فراوانی نسبی آلودگی به انواع قارچ ها نشان می دهد که در بین قارچ های ساپروفیت، جنس
آسپرژیلوس و پنی سیلیوم در سگهای تحت
مطالعه ایوانکی وجویبار به ترتیب با فراوانی 71 و 67 درصد و 63 و45 درصد
فراوانترین جنس های قارچی ساپروفیت جدا شده بودند. در بین جنس های قارچی درماتوفیت
جدا شده از سگهای ایوانکی و جویبار فراوانی نسبی جنس میکروسپوروم در ایوانکی و
جویبار به ترتیب 13 و 7 درصد می باشد.همچنین مشخص شد که در مجموع میانگین فراوانی
و تنوع جنس های قارچی جدا شده در نمونه های مربوط به جویبار به طور معنی داری
بیشتر از ایوانکی است. (0.05>P) به طوری که تنوع جنس های قارچی ساپروفیت
جدا شده در جویبار تقریبا دو برابر جنس های قارچی ساپروفیت جدا شده در ایوانکی می
باشد. از طرفی در بین جنس های قارچ های درماتوفیت ( میکروسپوروم و ترایکوفیتون)
جدا شده از ایوانکی و جویبار نیز تفاوت در جنس ترایکوفیتون از لحاظ آماری معنی دار
می باشد. (0.05>P)  

کلیدواژه‌ها