بررسی آلودگی به تریپانوزوما اوانسی و میزان شیوع آن در شتران شهرستان سمنان

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: تریپانوزوما
اوانسی پروتوزوآی خونی با اهمیت در دامپزشکی است که می تواند اکثر پستانداران را
آلوده سازد اما بطور کلی در شتران و اسبها بیماری شدیدتری را ایجاد می سازد. این
پروتوزوآ ایجاد بیماری سورا در شتر می کند که اهمیت اقتصادی زیادی در آفریقا، آسیا
و آمریکای جنوبی دارد. این آلودگی از مناطق مختلف ایران از جمله اهواز، مشهد،
شیراز، یزد و گرمسار نیز گزارش شده است. تریپانوزومیازیس به دو شکل حاد و مزمن در
شتران رخ می دهد که شکل مزمن بیماری شایع تر است و بصورت لاغری شدید، تب متناوب،
بیرنگی مخاطات و گهگاه ادم شکمی خود را نشان می دهد. هدف از انجام مطالعه حاضر،
بررسی وجود آلودگی شتران شهرستان سمنان به تریپانوزوما اوانسی و تخمین میزان شیوع
آلودگی بود. مواد و روش کار: جهت بررسی آلودگی
شتران شهرستان سمنان به تریپانوزوما اوانسی از خرداد ماه تا تیرماه سال 91 ، در
مجموع از 38 نفر شتر از 4 گله مختلف، نمونه خون از هردو جنس و از سنین مختلف (3 ماه تا 18سال)، بصورت کاملاً
تصادفی اخذ شد. نمونه های خون در لوله های شماره گذاری شده استریل حاوی ماده ضد
انعقاد EDTA جمع آوری و برای انجام مراحل بعدی آزمایش
بلافاصله به آزمایشگاه انگل شناسی آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد منتقل شدند. پس از
تهیه گسترش خون از هر نمونه و رنگ آمیزی آنها با رنگ گیمسا، گسترش های خونی در زیر
میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی 1000X به دقت مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج و بحث: در مجموع از
تعداد 38 نمونه خون اخذ شده از شتران شهرستان سمنان، در 1 نمونه آلودگی به
تریپانوزوما اوانسی بطور مشخص وجود داشت. شتر آلوده ماده بود و 18 سال سن داشت.
نکته جالب توجه این بود که شدت آلودگی به حدی بودکه در هر میدان میکروسکوپ با
بزرگنمایی 100، بطور متوسط تعداد 5 عدد تریپانوزوما اوانسی قابل مشاهده بود. شیوع
آلودگی به تریپانوزوما اوانسی در مطالعه حاضر، 63/2 درصد گزارش شد. نتایج این
مطالعه نشان داد: 1- آلودگی به
تریپانوزوما اوانسی در شتران شهرستان سمنان وجود دارد و این برای نخستین بار است
که آلودگی به این پروتوزوآ از شتران شهرستان سمنان گزارش می شود. 2- با وجود
آلودگی شتران منطقه به تریپانوزوما اوانسی، می توان در مطالعات آتی به بررسی
پارامترهای خون شناسی و بیوشیمی شتران آلوده به این پوتوزوآپرداخت.  

کلیدواژه‌ها