جداسازی سویه های سودوموناس مقاوم به کروم مسبب مرگ پرندگان از خاک های نفتی خوزستان

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: جداسازی و تشخیص سویه های میکروبی مقاوم به فلزات اولین قدم در پاک سازی و سم
زدائی محیط زیست است . در این بین باکتری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. هدف
از این مطالعه جداسازی و غربال گری سودوموناس های مقاوم به کروم و تعیین حداقل
غلظت ممانعت کننده ی رشد می باشد.  مواد وروش کار : بنابراین ابتدا
۵ نمونه خاک مناطق نفتی خوزستان که پرندگان بومی ان تحت شرایط استریل جمع آوری و پس از تعیین رقت
تا -۱۰ ^
بر روی محیط کشت LB آگار حاوی ppm 100 کروم به
روش سطحی کشت و برای غربال گری سویه های باکتری گرم منفی بر روی محیط مک کانکی
آگار کشت مجدد گردید. برای شناسایی سویه های یاد شده از آزمون های بیوشیمیایی نظیر
کاتالاز ، اکسیداز ، احیای نیترات ، متیل رد ، وژزپرسکوئر و آزمون اکسیداسیون قند
در محیط TSI استفاده شد. برای تعیین حداقل غلظت
مهارکنندگی فلز کروم، محیط LB آگار با غلظت های ۲۰۰ تا ۸۰۰ تهیه و سویه
های شناسایی شده به صورت سطحی کشت داده شدند. در مجموع سویه SS4 تا ppm 800 فلز کروم را تحمل کرد که می تواند کاندیدای
مناسبی برای مطالعات حذف و سم زدایی فلز و بقای پرندگان بومی ان منطقه باشد. نتایج وبحث: در مطالعه
ادوارد راجا سویه BC15
بیشترین مقاومت به کروم را نشان داد که فلز را تا400 ppm تحمل می کرد. در این پژوهش سویه ی SS4 بیشترین مقاومت را نشان داد که فلز کروم را تاppm 800 تحمل کرد که مقاومت بالائئ نسبت به BC15
دارد به انتی بیوتیکها مقاومت نشان داد که
میتواند کاندیدای مناسبی در مطالعات جذب سطحی فلز و سم زدایی محیطی وسلامت موجوداتی چون پرندگان باشد.  :   

کلیدواژه‌ها