بررسی عوامل باکتریایی مطرح در ریه شتران مبتلا به پنومونی کشتارشده در کشتارگاه صنعتی مشهد به روشPCR

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف : شتر مانند بقیه
دامها قابلیت ابتلا به پنومونی را دارا می باشد. تغییرات پاتوآناتومیکی موید پنومونی در ریه شتر به طور دائم اتفاق می
افتد.در برخی پنومونی ها یک تغییر ناگهانی در فلور باکتریایی طبیعی بینی همراه با
افزایش یک یا چندگونه باعث آغاز یک عفونت ریوی می شود. باکتریها به تعداد زیاد به
داخل ریه ها استنشاق می شوند و در آنجا بعد از اینکه برمکانسیم های دفاعی غالب
شدند تکثیر می یابند در مطالعات انجام گرفته در کشورهای مختلف نشان داده شده است
که باکتریهایی مانند استافیلوکوکوس، پسودوموناس آئروژینوزا، سیتروباکترفروندی، کلی
باسیل، کلبسیلا پنومونیه و استرپتوکوکوس در پنومونی شتران یافت می شوند. در مطالعه
اخیر حضور تعدادی از این باکتریها مورد تائید قرار گرفت. مواد و روش کار : ابتدا با
هماهنگی کشتارگاه صنعتی مشهد در روزهایی که کشتار شتر صورت می گرفت نمونه های مربوط به ریه شتران مبتلا به پنومونی که
بطور ماکروسکوپیک قابل تشخیص بود دریافت و به آزمایشگاه منتقل می گردید. در
آزمایشگاه ابتدا از نمونه ریه قسمتی برای ارزیابی ضایعات پاتولوژیک در فرمالین 10
درصد قرار می گرفت سپس از بقیه کشت میکروبی انجام می شد. ابتدا حد فاصل قسمت ضایعه
دیده و قسمت سالم ریه با داغی استریل و سپس از عمق ریه اقدام به نمونه برداری و
کشت بر روی محیطهای مغذی می گردید. بعد از تکثیر باکتری با استفاده از محیطهای تشخیص
تفریقی و کیت تشخیص باکتری (API20E)و(API20STREP)خصوصیات بیوشیمیایی باکتری مورد ارزیابی قرار می-گرفت.
باکتریهای تشخیص داده شده توسط عملیات PCR با استفاده از
پرایمرهای اختصاصی تائید می-گردند. نتایج و بحث : تا کنون از
نمونه های دریافت شده باکتریهای اشرشیاکلی،کلبسیلا پنومونیه،پروتئوس
ولگاریس،پروتئوس میرابیلیس، استافیلوکوکوس آرئوس و استرپتوکوکوس جدا و خالص گردیده
است. با عنایت به اینکه این پروژه هم اکنون نیز در دست اجرا است و عملیات جداسازی
و تشخیص هویت باکتریها ادامه دارد ممکن است تا زمان ارائه مقاله باکتریهای دیگری
نیز تائید گردند با عنایت به اهمیت جایگاه شتر در بین دامها و توجه روز افزون
جوامع علمی دامپزشکی و دامپروری به این حیوان توصیه می گردد مطلعات مربوط به
عفونتهای ریوی شتر اعم از باکتریایی و ویروسی و قارچی شتر مورد توجه قرار گیرد.  

کلیدواژه‌ها