مشاهده ترماتود داکتیلوژیروس درآبشش ماهی قزل آلادراستخرهای پرورشی شهرستان زابل

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: خانواده
ژیلودااکتیلیده دارای 3جنس و100گونه مختلف است که انگل مهره داران پست
(ماهیان،دوزیستان وخزندگان ) وبی مهرگان است.از جنس داکتیلوژیروس حداقل100گونه
تاکنون تشخیص داده شده است وچون عمدتادرآبشش هازندگی میکنندبه ترماتودهای آبشش
معروف هستند.شایع ترین گونه آن درجهان داکتیلوژیروس واستاتوراست.به کرم قلاب
دارخون خوار آبشش ماهیان معروف است وازسلولهای پوششی وسپس ازخون ماهیان به شدت
تغذیه میکنند.وسبب خونریزی شدید،لخته وخلط وتغییررنگ آبشش هامیشودومرگ ومیرزیادی
به همراه دارد. محل میزبانها ،وپراکندگی جغرافیائی انگل این
ترماتودها،عمدتاپوست کلیه ماهیان آب شیرین وبسیاری ازماهیان دریائی راموردحمله
قرارداده ولی ممکن است آبششهاوباله هارانیزآلوده سازند،درمراکزپرورش ماهی به ویژه
درصورتی که شدت آلودگی بیشترازحدمعمول وهمراه بافقرموادمغذی آب باشد،ممکن است
آلودگی توام به داکتیلوژیروس دیده شود.آلودگی به این انگلهاازسراسردنیاگزارش شده
است. برای انجام تحقیق به 12استخرپرورشی مراجعه نموده
وتعداد10-5 قطعه ماهی ازهرکدام به طورتصادفی برداشت نموده وبرای جداسازی
انگل،باخراش پوست درنواحی آلوده ویابرداشت قطعه ای از آبشش وگذاردن آن روی لام
واضافه کردن چندقطره آب به آن ،درزیرمیکروسکوپ به جستجوی انگل پرداخته.که دراین
بررسی که بین ماههای خرداد تا تیر سال 1391انجام گرفت از تعداد15 قطعه ماهی قزل
آلا گسترش مرطوب آبشش تهیه ،که ازاین تعداد 10لاشه آلوده به این
ترماتودبودند. ( تصویر مقابل )      

کلیدواژه‌ها