بررسی وضعیت استاندارد و ایمنی آزمایشگاههای دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: آزمایشگاه های
موجود در دانشگاه ها به دلایلی مانند تعداد زیاد مراجعه کنندگان، آموزش گیر ندگانی
که برای بار اول آزمایشگاه را تجربه می کنند و همچنین انجام آزمایشاتی که برای
اولین بار تجربه می شوند نسبت به آزمایشگاه های دیگر دارای اهمیت مضاعفی هستند و
بر این اساس در این پروژه سعی گردید که
استاندارد ها و شرایط ایمنی و نارسایی های موجود در آزمایشگاه های موجود در
دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان مورد شناسایی قرار بگیرد و جهت اصلاح و بهبود هر
چه بیشتر شرایط فوق در اختیار دست
اندرکاران ذیربط قرار داده شود.  مواد و روش کار: برای بررسی وضعیت آزمایشگاه های فوق و پی بردن
به مشکلات آنها از روش ممیزی ایمنی استفاده گردید. برای اجرای این روش چک لیست
هایی در زمینه آزمایشگاه ها تهیه و منتشر
شد و سپس 16 آزمایشگاه دانشکده به طور دقیق مورد بازدید و ثبت وضعیت قرار گرفتند.
علاوه بر ابعاد و محل قرارگیری آزمایشگاه ها، مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی، کارمندان
آزمایشگاه، خرید و انبار، ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه، تجهیزات آزمایشگاه، فضا و
تاسیسات آزمایشگاه، سیستم اطفاء حریق و تمامی استانداردهای موارد فوق دقیقاً ثبت
گردید. پس از جمع بندی پرسشنامه ها، پاسخ های داده شده در رویه رتبه بندی (Ranking procedure)
نرم افزار SAS به عدد تبدیل شده و سپس در رویه مدل خطی
عمومی (GLM) در قالب یک طرح کاملا تصادفی نامتعادل (CRD) مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت. نتایج و بحث : نتایج نشان داد
قسمت عمده کاستی های موجود در چک لیست ها، مربوط به تاسیسات و اطفا حریق بوده
بطوری که عدم وجود سیستم روشنایی اضطراری، موتور برق و سیستم‌های مانیتورینگ گاز
و شعله در 70 درصد آزمایشگاه ها عمومیت داشت. از نقطه نظر ایمنی یک مورد مربوط به نداشتن
دوش ایمنی، یک مورد عدم وجود رختکن مناسب و یک مورد هم عدم وجود تابلوی تلفن های
اضطراری برای موارد بحرانی در آزمایشگاه‌ها مشاهده شد. از نظر سایر موارد ایمنی، مدیریتی، تاسیسات،
کارکنان، خرید و انبار و .... هیچ مشکل و کاستی در آزمایشگاه های مورد مطالعه این پژوهش
دیده نشد. با جمع بندی نتایج می توان چنین برداشت کرد که آزمایشگاه های مورد
مطالعه این پژوهش، از نظر استاندارد مدیریتی 80 درصد، کارکنان 100 درصد، خرید و
انبار 100 درصد، ایمنی و بهداشت 92 درصد، تجهیزات آزمایشگاه 90 درصد، تاسیسات 68 درصد و سیستم اطفاء حریق 63 درصد مطابق با
استاندارد های روز دنیا اداره می شوند.    

کلیدواژه‌ها