مطالعه تاثیر سویه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از پنیر لیقوان بر اشریشیاکولای O157:H7 در شرایط رشد توام در شیر

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: در جهان امروز با
پشرفت روزافزون جوامع بشری به سوی توسعه و بالندگی بیش از پیش اهمیت بهداشت و
امنیت غذایی احساس می شود و دلیل اصلی این امر نیز چیزی جز افزایش تولید و مصرف
موادغذایی توسط این جوامع نیست. در این عرصه رقابتی و حیاتی هر جامعه باید به
تنهایی پاسخگوی احتاجات غذایی خود باشد و در این بین امنیت و بهداشت غذایی جایگاه
بسیار ویژه ای دارد. عوامل میکروبی دخیل در آلوده کردن منابع غذایی از اهمیت زیادی
برخوردار گشته که یکی از این عوامل باکتری ایشریشیاکولای O157:H7  میباشد که از طریق آلوده شدن مواد غذایی خام یا
فرآوری شده با منابع اولیه آلودگی مثل فضولات دامی آلوده و یا منابع ثانویه آلودگی
مثل دست های انسان آلوده به باکتری باعث بیماریهای همه گیر در اثر مصرف مواد غذایی
آلوده به این باکتری می شود. در این بین فرآورده های لبنی خام نقش اصلی در انتقال
این آلودگی دارد و یکی از نقاط بحرانی در همه گیری این عفونت محسوب می گردد البته
باید مدنظر داشت که آلودگی این فراورده ها از طریق منابع اولیه همچون مدفوع دام
آلوده یا فرد آلوده به این باکتری در حین فرایند تولید و فرآوری محصول صورت می
گیرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر سویه های باکتریایی
پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از پنیر سنتی لیقوان بر روی رشد باکتری
بیماری زای اشریشیاکولای O157:H7  در
رشد توام در محیط شیر بود. مواد و روش کار: بدین
منظور 152 عدد کشت توام دو باکتری در محیط شیر انجام شد. در ابتدا 4 رقت از
اشریشیاکولای در شیر تهیه شد و با مقدار مشخصی از لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده
از پنیر لیقوان مخلوط گردید و به مدت 72 ساعت گرمخانه گذاری شد و در ساعات صفر ،
24، 48 و 72 شمارش تعداد باکتری اشریشیاکولای O157:H7 صورت گرفت. جهت کنترل تحقیق فوق از نمونه کشت شاهد و
استاندارد استفاده گردید. نتایج و بحث: پس از حصول نتایج
و بررسی آنها به این نتیجه رسیدیم که 5 سویه لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از
پنیر سنتی لیقوان توانایی مهار رشد باکتری اشریشیاکولای O157:H7 در محیط کشت توام در شیر را دارند . همچنین این اثر مهاری
متاثر از فاکتورهایی مثل pH محیط کشت شیر در مراحل مختلف کشت توام
میباشد. البته عوامل مهاری دیگری نیز توسط لاکتوباسیلوس پلانتاروم در این اثر
مهاری بر روی رشد اشریشاکولای موثر است.      

کلیدواژه‌ها