لیپیدها و لیپوپروتئین های سرمی بزهای بالغ و نابالغ بومی در وضعیت های فیزیولوژیک آبستنی و شیرواری

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: مطالعه بر روی
پارامترهای لیپیدی و لیپوپروتئینی در ارزیابی اختلالات متابولیسم چربی در بز مهم
است. سیستم های حمل و نقل لیپیدها در حیوانات به عنوان مدل تجربی برای متابولیسم
لیپیدها و لیپوپروتئین ها در انسان و برای درک بهتر متابولیسم چربی در آن گونه
استفاده می شود. مواد و روش کار: از 240 بز سالم
نمونه سرمی تهیه و پارامترهای تری گلیسرید (TG )، کلسترول تام ( TC )، فسفولیپید
( PL )، کلسترول لیپوپروتئین با دانسیته بالا ( HDL-C )، کلسترول
لیپوپروتئین با دانسیته پایین ( LDL-C ) و کلسترول
لیپوپروتئین با دانسیته بسیار کم ( VLDL-C ) مورد سنجش
قرار گرفت. حیوانات در شش گروه دسته بندی شدند: نابالغ از هر دو جنس، ماده بالغ
غیر آبستن غیر شیروار، ماده بالغ آبستن غیر شیروار ، ماده شیروار غیر آبستن و نر
بالغ یکساله. نتایج و بحث: در حالی که در بز
ماده درصد نسبت کلسترول در VLDL بالاتر از HDL و LDL است درصد
کلسترول در بزهای نر بالغ دارای توزیع متفاوتی می باشد. سطح سرمی TG و TC در میان گروه
های مختلف تفاوت معنی داری را نشان داد. ( P   

کلیدواژه‌ها