مطالعه مقایسه روش های جمع آوری کک پولکس ایریتانس از دام و اماکن انسانی

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: کک ها از مهم
ترین انگل های خارجی بدن انسان و سایر حیوانات اهلی هستند. در این مطالعه روش های
جمع آوری کک پولکس ایریتانس به منظور معرفی روشی آسان و سربع برای جمع آوری آن مقایسه گردیدند. مواد و روش کار: در این مطالعه
برای جمع آوری کک ها از چهار روش صید کک پولکس ایریتانس شامل تله کاغذی، طعمه
انسانی ، تله نوری و پهن کردن پارچه سفید در دامداری ها و اماکن انسانی در روز های
مختلف استفاده شد.  نتایج و بحث: در این بررسی در
مجموع 885 کک پولکس ایریتانس جمع آوری شد. که تعداد 254 عدد کک از اماکن انسانی و
تعداد 631 عدد مربوط از اماکن حیوانی جمع آوری گردیدند. در این مطالعه مقایسه ای،
در روش تله نوری تعداد 474 عدد کک پولکس ایریتانس جدا گردید که از نظر آماری در
مقایسه با تعداد کک جمع آوری شده اختلاف معنی دار بود (0/0001
= P). بنابراین روش
تله نوری به عنوان روش مناسب تر از سایر روش های جمع آوری کک پولکس ایریتانس توصیه
می شود.     

کلیدواژه‌ها