بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره الکلی پوست درخت گردو بر باکتری های جدا شده از تورم پستان

نویسنده

چکیده

 تورم پستان یکی از بیماری هایی است که موجب ضررهای اقتصادی
فراوان در صنعت تولید شیر می گردد به طوری که سالیانه در جهان این میزان بالغ بر
35 میلیون دلار ارزیابی شده است که قسمت اعظم آن نیز مربوط به موارد تحت بالینی
تورم پستان می باشد. به طور متداول موارد بالینی و تحت بالینی با تجویز آنتی
بیوتیک-های داخل پستان و غیر خوراکی مورد درمان قرار می گیرد (1). مصرف طولانی مدت
آنتی بیوتیک ها با دوز بالا موجب ایجاد مقاومت دارویی می گردد(2). گیاهان دارویی
سال هاست که در کشورهای توسعه یافته به عنوان درمان فرعی، مورد استفاده می باشند
از جمله آنها درخت گردو (Juglans reginal) و محصولات آن می باشد. این گیاه در مناطق
سرد و کوهستانی به صورت وحشی (خودرو) و در برخی مناطق کشور نیز کشت می شود. آثار
ضد انگلی (3) و ضد قارچی (4) آن نیز تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است. در این
تحقیق اثر عصاره الکلی پوست درخت گردو برعلیه دو باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و
اشریشیا کولی که از مهم ترین عوامل ایجاد تورم پستان در دام ها می باشد و در
آزمایشگاه میکروب شناسی از نمونه های شیر جداسازی شده بودند با روش انتشار دیسک(E-test) مورد بررسی
قرار گرفت. در این تحقیق مقادیر مختلف عصاره (از 20mg/disc
تا1/25mg )
به کار گرفته شد و در هر آزمایش از دیسک آنتی بیوتیک حاوی اریترومایسین به عنوان
شاهد مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و دیسک آنتی بیوتیک حاوی سولفامتوکسازول به عنوان
شاهد مثبت اشریشیا کولی و از دیسک حاوی آب مقطر به عنوان شاهد منفی استفاده گردید.
پس از آنالیز آماری قطر هاله عدم رشد برای رقت های مختلف دو آنتی بیوتیک به روش ANOVA، نتایج حاکی
از اثر ضد باکتری این عصاره بر علیه این دو باکتری بود. با مشاهده نتایج به
کارگیری این عصاره در درمان یا پیش گیری از تورم پستان ناشی از این دو باکتری
توصیه می گردد.  

کلیدواژه‌ها