تعیین الگوی الکتروفورتیک پروتئین های سرم شیر گاو به روش الکتروفورز استات سلولز در ورم پستان تحت بالینی ناشی از استرپتوکوکوس آگالاکتیه در ایران

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف : همه ساله، ورم
پستان تحت بالینی خسارات فراوانی را بر پیکره صنعت دام شیری وارد می سازد. در سال
های اخیر مطالعات بسیاری بر روی تاثیرات این بیماری بر ترکیبات شیر و عوامل مسبب
ایجاد این بیماری صورت گرفته است . عوامل باکتریایی از شایعترین علل بروز این
بیماری محسوب می گردند. یکی از شایع ترین این عوامل باکتریایی در ایران،
استرپتوکوکوس آگالاکتیه می باشند . هدف از این مطالعه بررسی تاثیر این
میکروارگانیسم بر روی الگوی الکتروفورتیک پروتئین های سرم شیر گاو به منظور یافتن
بیومارکرهایی جهت تشخیص این بیماری می باشد .  مواد و روش کار: تعداد 30 راس گاو
نژاد هلشتاین که از لحاظ بالینی سالم بودند به طور تصادفی از 5 گاوداری صنعتی
استان تهران انتخاب شدند. سپس نمونه های شیر در مجاورت یخ به آزمایشگاه دانشکده
دامپزشکی دانشگاه آزاد کرج منتقل شد. شیر کارتیه هایی که تعداد سلول های سوماتیک
آن ها بیش از 100000 سلول در میلی لیتر بوده و در نتیجه کشت آن ها استرپتوکوکوس
آگالاکتیه جدا شد به عنوان کارتیه آلوده به ورم پستان تحت بالینی و شیر کارتیه
قطری مقابل آن ها در صورت منفی بودن نتیجه کشت و تعداد سلول سوماتیک کمتر از
100000 سلول در میلی لیتر به عنوان کارتیه سالم و کنترل داخل حیوانی مورد مطالعه
قرار گرفتند. ارزیابی و اندازه گیری آلبومین، بتالاکتوگلوبولین، آلفالاکتالبومین و
ایمونوگلوبولین سرم شیر به روش الکتروفورز استات سلولز و متعاقب آن، دانسیتومتری
صورت پذیرفت. به منظور مقایسه و تحلیل نتایج آماری حاصل از آلبومین،
آلفالاکتالبومین، بتالاکتوگلوبولین و ایمونوگلوبولین های سرم شیر کارتیه های آلوده
با کارتیه های سالم از آزمون من ویتنی استفاده شد . نتایج و بحث: بر اساس نتایج
حاصل از مطالعه حاضر، افزایش شدیدا معناداری در غلظت آلبومین و ایمونوگلوبولین های
سرم شیر در کارتیه های آلوده به استرپتوکوکوس آگالاکتیه م شاهده شد (p 

کلیدواژه‌ها