ایمنی و مدیریت درآزمایشگاه

نویسندگان

چکیده

 امروزه بیماریها و حوادث ناشی از کار به یکی از نگرانیها
اجتماعی جامعه و دست اندرکاران مسائل بهداشت ایمنی محیط کار، تبدیل شده است. علاوه بر عوامل مربوط به فرهنگ
عمومی ایمنی و بهداشت ، عدم اجرای قوانین و مقررات مربوطه و کمبود آموزش را می
توان از جمله دلایل بالا بودن میزان حوادث و بیماریهای ناشی از کار بر شمرد.
امروزه با توجه به اهمیت سلامت نیروی کار در تمامی کشورها ، نیاز به مدیریت در
دستیابی به روشهای منسجم بهبود شرایط کار، بیش از پیش نمایان می شود. ایمنی و استاندارد سازی در آزمایشگاه ها به اوایل دهه ۱۹۷۰
باز می گردد که به اختصار آن را GLP می گویند. اصول GLP مجموعه ای از
معیار ها و قوانین را در مورد درستی کار در آزمایشگاه و محیط کار و بررسی نتایج آن
مورد بررسی قرار می دهد . رعایت ایمنی در آزمایشگاه و حفاظت کار با مواد شیمیایی ،
تنها در انجام کار و استفاده مستقیم از آن نیست. تمامی افرادی که در تهیه مواد
اولیه شیمیایی ، بسته بندی و نقل و انتقال و استفاده از آن در آزمایشگاه فعالیت دارند، به نحوی ملزم به رعایت اصول
ایمنی هستند . از آنجایی که آگاهی از اصول ایمنی آزمایشگاه و رعایت آنها
راهی ممکن برای برخورداری از ایمنی در آزمایشگاه است در این مقاله به چگونگی رعایت
ایمنی و مدیریت آزمایشگاه پرداخته شده که جزئیات آن در متن کامل مقاله بررسی
گردیده است.    

کلیدواژه‌ها