جداسازی انگل خارجی هترونکوکلئیدوس(Heteronchocleidus sp ). از آبشش ماهی زینتی گورامی کوتوله(Colisa lalia)

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: شایعترین آلودگی
های انگلی در ماهیان زینتی به مونوژن ها اختصاص دارد. مونوژن ها به دلیل عدم نیاز
به میزبان واسط به سرعت در آکواریوم تکثیر نموده و باعث ایجاد جراحت در پوست و
آبشش می شوند. این جراحات زمینه را برای ابتلا به سایر عفونت های ثانویه فراهم می
نماید. انگل های مونوژن در آبشش به دلیل اختلال در عملکرد آبشش موجب نارسایی تنفسی
می شوند. مواد و روش کار: به منظور بررسی
شیوع مونوژن ها در آبشش ماهی زینتی گورامی کوتوله (Colisa lalia) 50 عدد از
این گونه از مراکز فروش ماهیان زینتی اخذ و زنده به آزمایشگاه انتقال داده شد.در
آزمایشگاه ابتدا گسترش مرطوب از آبشش اخذ و با میکروسکوپ نوری مشاهده گردید .سپس
آبشش ها جداسازی و در پتری دیش حاوی سرم فیزیولوژی با استفاده از استریومیکروسکوپ
به دقت بررسی گردیدند.مونوژن ها با استفاده از پیپت پاستور جدا و به لام انتقال
یافته و با وسیله پیکرات آمونیوم رنگ آمیزی گردید.تشخیص با استفاده از کلید Bychowsky
صورت گرفت. نتایج و بحث : گونه ای از جنس Heteronchocleidus
sp.
شناسایی گردید.از 50 نمونه 8 عدد (16%) آلوده بودند و میانگین شدت آلودگی 10-14
عدد در هر صفحه آبششی بود.      

کلیدواژه‌ها