بررسی میزان شیوع ژنهای pap G II , sfa S , afa در سویه های اشریشیا کلی جدا شده از کلی باسیلوز طیور به روش کلونی هیبریداسیون

نویسنده

چکیده

 مقدمه وهدف:  بررسی میزان شیوع سه ژن موثر در چسبندگی pap G II , sfa S , afa در اشریشیا کلی های جدا شده ازدستگاه تنفس طیور مبتلا به کلی
باسیلوز طیور به روش کلونی هیبریداسیون مواد وروش کار: جهت شناسایی
عوامل ذکر شده 246 نمونه با کتری از
دستگاه تنفس لاشه طیور مبتلا به کلی باسیلوز و 54 نمونه از کلواک پرندگان به ظاهر
سالم تهیه شده و پس از تایید به وسیله آزمون های بیوشیمیایی استاندارد و استخراج DNA ژنومی ،
کاوشگر مناسب با روش Random primed آماده گردید. قطعاتDNA حاصل با رادیو
ایزوتوپ P32 نشاندار شده و پس از لکه گذاری کلونی ها
روی غشائ نیترو سلولز، حضور ژنها با روش کلونی هیبریداسیون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج و بحث : در نتایج حاصل از
این بررسی 2/20در صد سویه های پاتوژن 2/13در صد سویه های کنترل واجد ژن pap G IIو 2/1در
صد سویه های پاتوژن و 8/1سویه های کنترل واجد ژن Sfa Sبودند. در هیچ کدام از جدایه ها نیز ژن afa مشاهده
نگردید. توانایی اتصال به سطوح میزبان یکی از اساسی ترین گام ها جهت کلونیزاسیون
موفق پاتوژن است.فیمبریه ها که در اکثر باکتری های گرم منفی مشاهده می شوند باعث
اتصال اختصاصی به اپی تلیوم می شوند.اگرچه بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه تفاوت
معنی داری در گروه پاتوژن و کنترل مشاهده نگردید. احتمالا این سه ژن به همراه سایر
عوامل چسبندگی در بیماریزایی باکتری نقش ایفا می کنندو انجام تحقیقات بیشتر در این
زمینه پیشنهاد می گردد.    

کلیدواژه‌ها