گزارش یک مورد Squamous cell carcinoma جلدی در یک قلاده سگ ژرمن شفرد

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: ت ومور بدخیم
سلول های پوششی پوست (SCC) اغلب در سگ‌های مسن (با میانگین سنی 8 سال) دیده می شود. این تومور بیشتر
در مناطق بدون مو و غیر پیگمانته دیده می شود. SCC مسوول 5 درصد
از تومورهای پوستی در سگ می باشد. تابش نور خورشید از عوامل مستعدکننده در ایجاد
تومور به شمار می رود. مواد و روش کار: یک قلاده سگ 11
ساله، اخته شده، ماده و از نژاد ژرمن شفرد، جهت ارزیابی توده ی پوستی، به
بیمارستان آموزشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران در اهواز ارجاع داده شده
بود.  نتایج و بحث: در معاینه بالینی، یک ندول پوستی اولسره، به
اندازه‌ی تقریباً 3 سانتی متر، در بخش بالایی سمت چپ ران دیده شد. دو
هفته بعد، دیگر ندول های پوستی (2 عدد) در مناطق مختلف بدن تشکیل شده بودند.رادیوگرافی
از قفسه سینه، هیچ نوع متاستاز ریوی را نشان نداد. علائم حیاتی در محدوده نرمال بودند.
شمارش سلول های خونی (CBC) یک نوتروفیلی متوسط را نشان داد. بعد از
آماده سازی آسپتیک محل برای جراحی و بیهوشی عمومی، بخشی از توده برداشته شده و جهت
ارزیابی هیستوپاتولوژی، به بخش پاتولوژی دانشکده دامپزشکی ارسال گردید. نتایج
بیوپسی، تومور بدخیم سلولهای پوششی پوست (SCC) را همراه با
تشکیل "شاخه های مروارید مانند" نشان داد. SCC به شکل
میکروسکوپی و از طریق مشخص شدن سلول های اپی تلیال بدخیم، با درجات متفاوتی از
تفریق سلول ها به سمت کراتینوسیت ها تشخیص داده شد. برداشت توده ها از طریق جراحی،
درمان موثر را فراهم کرد. پیگیری برای مدت 6 ماه بعد از جراحی، هیچگونه عودی از
نئوپلاسم را نشان نداد، اما امکان بررسی بیشتر فراهم نگردید. گزارش موجود، تومور
بدخیم ناشی از سلول های اپی تلیال تفریق شده از پوست را بیان می کند. در گزارش
موجود، اشعه خورشید می تواند به عنوان عامل مسبب SCC پوست در سگ در
نظر گرفته شود.    

کلیدواژه‌ها