مطالعه و بررسی شیوع سرمی عفونت ارنیتوباکتریوم رینوتراکئال در جوجه های گوشتی شهرستان های سقز و بانه

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف : بیماریهای تنفسی مهمترین بیماریهائی هستند که
پرندگان بویژه طیورصنعتی را درگیر می نمایند.عوامل عفونی متعددی چه به تنهائی و چه
بکمک دیگر عوامل عفونی ویا غیر عفونی نظیر شرایط آبوهوائی و یا مسائل سوء مدیریتی
موجب بروز این گونه بیماریها می گردند و بواسطه تلفات سنگین ، هزینه درمانی بالا
وکاهش تخم گذاری، زیانهای اقتصادی شدیدی به صنعت مرغداری وارد می کنند .
ارنیتوباکتریوم رینوتراکئال ، باکتری گرم منفی وشدیدا پلئومرف بوده که به تنهائی و
یا بکمک سایر پاتوژنها در حضور عوامل غیر عفونی مدیریتی مسبب ایجاد مشکلات تنفسی
در مرغداریها می باشد این باکتری نوظهور به همراه بروز علائم تنفسی ، کاهش رشد ،
کاهش تولید تخم مرغ ، باعث افزایش مرگ
ومیر و افزایش حذف کشتارگاهی از ماکیان و بوقلمون شده است . هدف از این مطالعه بررسی شیوع سرمی عفونت ارنیتوباکتریوم
رینوتراکئال در جوجه های گوشتی شهرستان های سقزوبانه می باشد . مواد و روش کار : در این تحقیق
به منظور بررسی میزان آلودگی جوجه های گوشتی شهرستان سقز 22 مرغداری در فصول پائیز
وزمستان 1389 و بهار و تابستان 1390 مورد مطالعه قرار گرفته و تعداد 20 نمونه خونی در سنین 35 و 49 روزگی (دومرحله به فاصله 14 روز در طی یک دوره
) از هر گله اخذ گردید و با روش الیزا ( کیت تجارتی IDXX ) تیتر پادتن
آنها علیه ORT محاسبه و مورد آنالیز قرار گرفت.  نتایج و بحث : نتایج آزمایش
نشان دهنده آن بود که از مجموع 440 نمونه
خونی اخذ شده تعداد 8 نمونه (81/1%)
از لحاظ سرولوژیکی منفی ، تعداد 288 نمونه (45/65%) از لحاظ
سرولوژیکی مشکوک و تعداد 144 نمونه (72/32%) از لحاظ
سرولوژیکی مثبت بودند و 15 گله (18/68%) از لحاظ
سرولوژیکی مثبت ، 5 گله (72/22%) از لحاظ سرولوژیکی مشکوک و 2 گله (09/9%)
از لحاظ سرولوژیکی منفی بودند که از 15 گله مثبت ، تعداد13 گله مثبت (66/86%)مربوط
به فصل پائیزوزمستان و 2 گله مثبت مربوط بهار وتابستان (33/13%)
بودند . نتایج نشان دهنده آنست که بین تیتر آنتی بادی علیه ORT با سن ، فصل
ارتباط معنی دار و مثبت مشاهده گردید (P

کلیدواژه‌ها