بررسی اثر مهاری عصاره گیاه خالواش بر فساد هیدرولیتیک گوشت ماهی کپور نقره ای نگهداری شده در حالت انجماد

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف : اخیراً به دلیل فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی شناخته
شده برخی ترکیبات گیاهی و مشتقات آن ها ،توجه بسیار زیادی به استفاده از آن
ها به عنوان نگهدارنده در سامانه های
غذایی به خصوص در صنعت پرورش ماهی گردیده
است .گیاه خالواش یا پونه ایرانی از خانواده لابیاته (نعناعیان ) به عنوان یکی از
گیاهان مهم دارویی و معطر ،دارای چنین خصوصیات آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی می
باشد.  مواد و روش کار : در این مطالعه
تجربی ،تاثیرات عصاره آبی گیاه خالواش بر مدت زمان نگهداری و کیفیت ماهی کپور نقره
ای در حالت انجماد بررسی شد.در این آزمایش ،نمونه های ماهی پس از غوطه ور سازی در
عصاره های 1%
و 3% گیاه خالواش به مدت 30 روز در دمای 1- درجه سانتیگراد نگهداری
شدند.آزمایشات تعیین میزان ازت فرار کل ( TVN) و شاخص های
حسی بر روی نمونه های ماهی تیمار شده و شاهد در هر 5 روز انجام گردید. نتایج و بحث :نتایج حاکی از آن
بود که عصاره آبی گیاه خالواش بر روی نمونه های ماهی در حفظ کیفیت مطلوب آن ها و
افزایش مدت زمان نگهداری در حالت انجماد تاثیر بسزایی داردکه این موضوع با نتایج
آزمایشات انجام شده مطابقت داشته است .شایان ذکر است که عصاره آبی 3% در مقایسه با
عصاره آبی 1%
در افزایش مدت زمان نگهداری فیله های ماهی قوی تر بود(05/0 > p) و همچنین
اختلاف معناداری بین نمونه های تیمار شده با عصاره 1% و کنترل دیده نشد(05/0 < p) . واژه های کلیدی: عصاره آبی،
گیاه خالواش، ماندگاری، ماهی کپور نقره‌ای، فساد هیدرولیتیک   

کلیدواژه‌ها