غلظت های سرمی لیپیدها و لیپوپروتئین ها و ارتباط آنها با هورمون های تیروئیدی در سگ های سالم از نظر بالینی در منطقه اهواز

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف:یافته های کمی در
زمینه ارتباط بین هورمون های تیروئیدی
سرم، کلسترول، تری گلیسرید و لیپوپروتئین ها در سگ ها وجود دارد. هدف از انجام این
مطالعه، تعیین ارتباط بین هورمون های تیروئیدی و غلظت سرمی پروفایل های لیپیدی و
لیپوپروتئین ها و نیز تعیین ارتباط بین پارامترهای اندازه گیری شده در گروه های
مختلف از نظر سن، جنس و فصل در سگ های منطقه اهواز، جنوب غرب ایران بود. مواد و روش کار: نمونه های خون
از ورید سفالیک 60 قلاده سگ سالم از نظر بالینی و غیر آبستن در دو فصل (تابستان و
زمستان) و در دو گروه سنی (کمتر و بیشتر از 3 سال) گرفته شدند. غلظت های سرمی
کلسترول، تریح گلیسرید، VLDL، LDL، HDL و ارتباط آنها با هورمون های تیروکسین (T4) و تری یدوتیرونین (T3)
در سگ های مورد مطالعه اندازه‌گیری شدند.  نتایج و بحث: میانگین غلظت سرمی کلسترول، تری گلیسرید، HDL، LDL، VLDL، T4 و T3
به ترتیب 78/8±165، 46/18±113، 39/6±46/83، 26/9±68/64، 59/3±42/22، 14/0±48/1 و 72/0±79/0میلی مول/ لیتر بود. میزان پارامترهای فوق در دو فصل تابستان
و زمستان نیز به ترتیب 12/1±172، 16/13±36/84، 89/4±36/69، 82/9±32/89، 32/2±48/16، 14/0±47/1، 69/0±69/0 و 17/5±158، 86/19±142، 18/6±56/97، 76/4±04/40، 97/3±36/28، 14/0±49/1، 68/0±92/0 بود. فصل تاثیر معنی داری بر مقادیر تری گلیسرید، HDL، LDL و VLDL در سگ های
مورد مطالعه داشت (p0.05). هیچ تفاوت
معنی داری برای مقادیر کلسترول، T3 و T4
در گروه های مختلف از نظر سن، جنس و فصل وجود نداشت (p>0.05).
به دانش ما، هیچ گونه مطالعات قبلی در زمینه ارتباط بین هورمون های تیروئیدی با
لیپیدها و لیپوپروتئین های سرمی در سگ-های ایران وجود ندارد.     

کلیدواژه‌ها