مقایسه تاثیر مدیریت ایمنی و استانداردهای مناسب آزمایشگاهی بر میزان استرس کاری کارشناسان شاغل در آزمایشگاههای تشخیص طبی شهرستان مشهد

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: امروزه با توجه
به پیشرفت علم علوم آزمایشگاهی در زمینه های مختلف دامپزشکی و پزشکی و اینکه در
اکثر موارد تشخیص صحیح و نهایی بیماریها بر پایه نتایج بدست آمده از آزمایشهای
گوناگون بیوشیمی ،پاتولوژی،انگلی و...می باشد ،لزوم هرچه بیشتر رعایت شرایط ایمنی
و استانداردهای کاری ایده آل در یک آزمایشگاه تشخیصی می طلبد. مواد و روش کار: تحقیق
حاضر از طریق توزیع پرسشنامه در بین 30 کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی دامی و انسانی
که دارای طیفی از مدرکهای تحصیلی(علوم آزمایشگاهی دامپزشکی،علوم آزمایشگاهی
پزشکی،زیست شناسی با گرایشهای مختلف،کارشناس پرستاری و...)مختلف انجام و ارتباط
بین استرس ناشی از حوادث کار در آزمایشگاه و خطاهای احتمالی ناشی از این استرس در
نتایج آزمایش و کیفیت آزمایشگاه از لحاظ استانداردهای ایمنی و تجهیزات محافظتی و
مدرن در آزمایشگاه سنجیده شد. نتایج و بحث: پس ازبررسی
نتایج حاصل از پرسشنامه ها که توسط 15 خانم و15 آقا پر گردیده بودند،بیشترین استرس
و نگرانی ناشی از کار بیشتر مربوط به کسانی بود که در بخش آزمایشگاهی مربوط به
بیماریهای خونی ،مشترک ،عفونی و میکروبی مشفول به کار بودند و از مدیریت ایمنی و
استاندارهای مطلوب چندانی در آزمایشگاه برخوردار نبودند،البته لازم به ذکر است که
این استرس در خانمها نسبت به آقایان در شرایط یکسان اندکی بالاتر ارزیابی
گردید.امید است که بتوان ازطریق اطلاع رسانی و برگزاری جلسات هم اندیشی در مورد
خطرات احتمالی که از طریق عدم رعایت یکسری موارد ساده ایمنی(هود مناسب کار در آزمایشگاهها، ملزم افراد به استفاده از
ماسک، دستکش، جعبه های ایمنی، عینکها و کفشهای ایمنی، استفاده از لباس مناسب،
سپرهای حفاظتی و....به هنگام کار) در آزمایشگاه استرسهای ناشی از کار در این صنف
را به حداقل رسانید.  

کلیدواژه‌ها