مشاهده ترماتود ژیروداکتیلوس در یک استخر پرورشی ماهی آمور شهرستان زابل

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: ژیروداکتیلوس یک
انگل خارجی ماهی است .از دسته کرمهای قلابدار پوست و آبشش ماهیان ، ترماتود تک
میزبانی بوده که در بین ماهیان پرورشی عامل بیماریهای خطرناکی است. محل ، میزبانهااین کرمها به عنوان انگل پوست و باله های
اغلب ماهیان پرورشی به خصوص کپور ماهیان محسوب می شوند . ولی ممکن است در بعضی از
ماهیان بر روی آبششها نیز مشاهده شوند. تشخیص : این انگل بیضی
شکل بوده و اندازه آن حدود 5/0 میرسد اندازه گونه های مختلف ممکن است بین 18/0 میایمتر تا 8/0
میلیمتر متغیر باشد. در قسمت انتهائی بدن دارای عضو صفحه ای شکل به نام بادکش
وشامل دو نوع قلاب می باشد برای انجام تحقیق به استخرپرورشی ماهی آمور (کپور ماهی)
مراجعه نموده وتعداد10قطعه ماهی به طورتصادفی برداشت نموده وبرای جداسازی انگل،با
تهیه گسترش از محل های ضایعه دار پوست و
باله که در تصوبر سمت چپ نیز مشهود است ،درزیرمیکروسکوپ به جستجوی انگل پرداختیم. دراین بررسی که در اردیبهشت سال
1391 انجام گرفت لاشه های مورد نظر آلوده به ترماتود ژیروداکتیلوس بودند. تصویر
ترماتود در سمت راست مشاهده می شود  

کلیدواژه‌ها