بررسِی بِیمارِی زاِیِی لِیسترِیا مونوساِیتوژنز و لِیسترِیا اِیوانووِی جدا شده از علوفه سِیلوِیِی در موش

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: لِیستریوز ناشی
از غذا، یک بیماری نادر و خطرناک است و معمولاً در نتیجه مصرف مواد غذایی
غیرپاستوریزه به ویژه فراورده های لبنی و گوشتی و سِیلوهاِی غذاِیِی مشاهده می‌شود.
تنها دو گونه لِیسترِیا مونوسِیتوژنز و لِیسترِیا اِیوانووِی پتانسِیل بِیمارِی
زاِیِی دارند. از دِیدگاه بهداشت عمومِی، شناساِیِی راه هاِی آلوده کننده غذاِیِی
و حذف اِین باکترِی از کانال هاِی توزِیع غذاِیِی بسِیار اهمِیت دارد. آگاهِی در
مورد شِیوع لِیسترِیوز باعث مِی شود که اطلاعات ما از منشأ آلودگِی اِین باکترِی و
راه هاِی انتقال آن به انسان و نحوه پِیش گِیرِی از آن بِیشتر شود این مطالعه به
منظور بررسِی بِیمارِی زاِیِی لِیسترِیا مونوساِیتوژنز و لِیسترِیا اِیوانووِی جدا
شده از علوفه سِیلوِیِی در گاوداریهای شهرکرد در موش انجام گرفت.  مواد و روش کار: پس از اخذ نمونه
از علوفه سِیلوِیِی آزمون های میکروبشناسی (کشت بر روی محیط تریپتوز و آگار خون
گوسفند، غنی سازی در سرما، کشت بر روی محیط پالکام و رنگ آمیزی گرم) و آزمون های
تفریقی جهت جداسازی باکتری های مورد نظر انجام گرفت. براِی بررسِی بِیمارِی
زاِیِی، 35 سر موش 20 گرمی نژاد آلبینو به چهار گروه تست، ِیک گروه مربوط به کنترل
مثبت لِیسترِیا مونوسِیتوژنز، ِیک گروه مربوط به کنترل مثبت لِیسترِیا اِیوانووِی
و گروه آخر مربوط به گروه کنترل منفِی بود. هر کدام از گروه ها 5 تایی در نظر
گرفته شدند و باکتری جدا شده به صورت داخل صفاقِی به مقدار 1/0 سِی سِی به موش های
گروههای تست تزرِیق شد.  نتایج و بحث: چهار جدایه
باکترِی لِیسترِیا ( ِیک جداِیه لِیسترِیا اِیوانووِی، سه جداِیه لیستریا
منوسیتوژنز) از علوفه سِیلوِیِی جدا شد. همه چهار اِیزوله در موش بِیمارِی زا
بودند و سبب عفونت، و مرگ و مِیر و آسِیب بافتِی در ارگان ها شدند. هم چنِین در
گروه کنترل مثبت که لِیسترِیا اِیوانووِی و لِیسترِیا مونوسِیتوژنز شاخص تزرِیق
شده بود علائم مشابهِی اِیجاد شد و در گروه کنترل منفِی هم هِیچ علائم بالِینِی، و
ِیا آسِیب بافتِی دِیده نشد. ارگانِیسم ها در ارگانهاِی مختلف مشاهده شدند و
ضاِیعات اِیجاد شده در مقاطع بافتِی در کبد و طحال دِیده شد. با توجه به نتِیجه
مطالعه حاضر، اِین نکته را باِید ِیادآور شد که وجود اِین باکترِی ها در مواد
غذایی دام ها مِی تواند به عنوان ِیک خطر جدِی براِی سلامت عموم باشد و اِین خود
نِیازمند توجه بِیشتر به کنترل بهداشت مواد غذاِیِی را مِی طلبد. 

کلیدواژه‌ها