بررسی میزان باقیمانده جیوه در عضلات ماهیان نر وماده قزل آلای منطقه جاجرود

نویسندگان

چکیده

 باقیمانده فلزات سنگین در موادپروتئینی مصرفی انسان یکی از معضلات رو به گسترش جوامع بشری می باشد که
داشتن اطلاعات در مورد میزان این باقیمانده ها ضروری به نظر می رسد. از این رو بر
آن شدیم تا با بررسی میزان باقیمانده جیوه در عضلات ماهیان قزل آلا در منطقه
جاجرود اطلاعات مناسبی را تهیه نماییم. برای این منظور از 90 قطعه ماهی قزل آلا به شکل تصادفی از
10 مزرعه پرورش ماهی در منطقه جاجرود نمونه برداری انجام گردید .ماهی ها پس از صید
مورد نمونه براداری از عضلات قرار گرفتند که در داخل کیسه هایی که از قبل شماره
گذاری شده بودند منتقل به فریزر های منهای
18 درجه سانتی گراد گردیدند وپس از آن به آزمایشگاه دانه های روغنی در استان تهران
ارسال گردیدند ،که از روش اسپکتو فتومتری
جذب اتمی بدون شعله برای تشخیص میزان جیوه استفاده نمودند. پس از برسی های صورت گرفته میانگین فلز جیوه در عضلات جنس
نر از (±0.54تا±0.07ppm)ودر ماهیان جنس ماده از (±0.13تا0.3ppm)بوده که در
محدوده مجاز برای مصرف انسانی قرار داشته است . در این مطالعه میزان تجمع جیوه در عضلات ماهیان جنس نر بیش
ازماهیان جنس ماده بوده است که حائز اهمیت می باشد وقابل بررسی های بشتر در این
مورد می باشد.در مجموع با توجه به بالا بودن میزان باقمانده جیوه در عضلات ماهیان
نر توجه بیشتری در جهت کاهش این میزان در عضلات وعبور نکردن از میزان مجاز در
ماهیان به جهت مصرف انسان حائز اهمیت می باشد.    

کلیدواژه‌ها