تعیین میزان آلودگی به قارچ مالاسزیا پاکی درماتیس در سگ های گله منطقه تبریز و صاحبان آن ها

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: مخمر مالاسزیا
پاکی درماتیس یکی از مهمترین قارچهای فرصت طلب و ساپروفیت است که به صورت طبیعی
روی پوست انسان و حیوان خون گرم ساکن است.و اهمیت آن در زمانی است که یک یا چند
عامل نظیر ضعف سیستم ایمنی بدن در انواع لوسمی ها ترشح بیش از حدموم و چربی در
کانال گوش،مصرف طولانی آنتی بیوتیک ها وجود دارند و زمینه ساز بیماری زایی این
مخمرند،که در سالهای اخیر نقش آن در بیماری های مزمن پوست بصورت زئونوز اهمیت پیدا
کرده است. مواد و روش کار: از 50 قلاده سگ گله و همچنین 25 نفر صاحبان دام
ها در این تحقیق نمونه برداری بصورت برس زدن و تراشیدن پوست ناشی از ضایعات محل،
صورت، و پس از ارسال آن ها به آزمایشگاه
تخصصی پاتوبیولوژی ، آزمایشات بصورت مستقیم و شفاف سازی نمونه ها توسط Koh 10 % شفاف، و با متیلن بلو رنگ آمیزی و جهت کشت درDixonAgar
و SDA وهمچنین کشت تفریقی وارد محیط TESlant شدند و بصورت میکروسکوپی وماکروسکوپی مورد تحقیق قرار گرفتند. نتایج و بحث : پس از انجام
مراحل کشت تفریقی مشخص گردید در 50 قلاده سگ مورد آزمایش 6 قلاده معادل 12% آن ها آلوده به مالاسزیا پاکی درماتیس بوده و 9
قلاده معادل 18% آن ها بدون آلودگی بوده و در آزمایش صاحبان دام
ها نیز 17 نفر عدم آلودگی و 5 نفر دارای
مالاسزیا گلو بو سا می باشند و 3 نفر نیز آلوده به مالاسزیا ژاپونیکا بودند . در
صد افراد آلوده به مالاسزیاپاکی در ماتیس نیز صفر گزارش شد. در پژوهش حاضر، از تعداد 50 نمونه اخذ شده از سگ ها 72 % مثبت گزارش شدند که تقریباً با مطالعات مشابه همخوانی دارند عمده ترین گونه
های جدا شده مالاسزیا ژاپونیکا ، مالاسزیا گلو بوسا و مالاسزیا پاکی درماتیس بوده
است. که با پژوهش زمردیان در سال 2007 و
دکتر خسروی در سال 2009 که بر روی انسان
صورت گرفته است نیز با 85.42 % مالاسزیا گلوبوسا همخوانی دارد.بهتر است متغیر
های آماری دیگری نظیر عوامل تغذیه ای نیز مورد بررسی قرار گیرند.    

کلیدواژه‌ها