بررسی نماتودهای گوارشی یک رأس بز وحشی (Capra aegagrus) منطقه کلیبر استان آذربایجان شرقی

نویسندگان

چکیده

 در پائیز سال 1389 از یک رأس بز وحشی (Capra aegagrus)
11 ساله که با مجوز سازمان محیط زیست استان آذربایجان شرقی شکار و کالبدگشایی، دسنگاه گوارش آن به طور کامل جدا
شده و به آزمایشگاه انگل شناسی پلی کلینیک تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علوم و تحقیقات تهران انتقال داده شد و پس از شستشوی محتویات با الک مش 100 و
بررسی محتویات، انگل ها جدا شده و زیر میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند.  پس از بررسی، مشخص شد که نمونه مورد بررسی، آلوده به
نماتودهای شابرتیا اوینا (Chabertia ovina)، ستاریتا دیجیتاتا (Setaria digitata)
و تریشوریس (Trichuris sp) می باشد.     

کلیدواژه‌ها