تاثیر مدت و میزان استفاده از پودر سیر، بر عملکرد رشد و پارامتر های خونی در جوجه های گوشتی

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: در سال های
اخیر، گیاهان معطر و عصاره آنها به عنوان
محرک های بالقوه رشد، توجه بسیاری را به خود جلب کرده اند. سیر(Allium sativum) به عنوان
ادویه و داروی بومی از دیر باز مورد استفاده بوده است. پودر سیر به عنوان یک محرک
رشد گیاهی قابلیت رقابت با آنتی بیوتیک های مصنوعی رایج محرک رشد را دارا می باشد
و از این حیث می تواند منجر به افزایش وزن، ارتقاء عملکرد و بهبود کیفیت لاشه در
جوجه های گوشتی گردد. بنابراین، هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیر مدت و سطح استفاده
از پودر سیر‌(Allium sativum) بر افزایش وزن، مصرف خوراک، ضریب تبدیل،
بازده لاشه، عملکرد، درصد وزنی سینه، ران و چربی محوطه بطنی و نیز برخی پارامترهای
خونی جوجه گوشتی می باشد. مواد و روش کار: این آزمایش با 240
قطعه جوجه گوشتی سویه راس در قالب آزمایش فاکتوریل 4´3 با دو عامل سطح مصرف پودر سیر در جیره (شامل: 0، 5/0، 1 و3درصد)
و دوره زمانی مصرف(آغازین، پایانی و کل دوره)، بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 10 تیمار
و 3 تکرار (تعداد 8 قطعه جوجه در هر تکرار)
از سن 1 تا 42 روزگی انجام پذیرفت. میزان مصرف دان، افزایش وزن و ضریب تبدیل به
طور هفتگی مورد ارزیابی قرار گرفت. در پایان دوره پرورش (42 روزگی)، یک پرنده از
هر تکرار جهت بررسی لاشه مورد آزمایش قرار گرفت. همچنین پارامترهای خونی، کلسترول
تام، تری گلیسرید و HDL-C سرم با استفاده
از کیت های تجاری شرکت پارس آزمون و توسط دستگاه اسپکتوفتومتر اندازه گیری شد. LDL-C نیز با استفاده از فرمول فریدوال محاسبه گردید. نتایج و بحث: نتایج حاصله
نشان داد که استفاده از پودر سیر مصرف خوراک را نسبت به گروه شاهد با کاهش روبرو
ساخت (0/001>P). مصرف پودر سیر در سطوح 1و 3 درصد موجب
افزایش وزن معنی دار نسبت به سطح 5/0 درصد گردید( 0/05>P). همچنین دوره های زمانی مصرف پودر سیر اثر
معنی داری بر مصرف خوراک وافزایش وزن نداشت. پایین ترین ضریب تبدیل خوراک در پایان
دوره پرورش (42 روزگی) مربوط به گروه های تغذیه شده با جیره حاوی 1 درصد پودر سیر بود که تفاوت
معنی‌داری نسبت به
تیمار شاهد و 5/0 درصد پودر سیر داشت (001/0>P). دوره و
سطح استفاده از پودر سیر بین تیمارهای
آزمایشی، تفاوت معنی‌داری از نظر صفات لاشه و چربی حفره شکمی به وجود آورد
(001/0>P). اما اثر معنی داری بر کلسترول و تری
گلیسرید سرم خون نداشت. استفاده از پودر سیر در سطح 1 درصد جیره، باعث کاهش LDL-c ( 05/0>P) و افزایش HDL-c در سرم خون
گردید(01/0>P). ولی دوره زمانی مصرف پودر سیر تفاوت معنی
داری بر میزان LDL-c و HDL-c سرم خون به
وجود نیاورد. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از سطوح 1 و 3 درصد
پودر سیر در دوره زمانی پایان دوره پرورش سبب بهبود عملکرد، بالا رفتن کیفیت لاشه
ونیزایجاد اثرات مثبت در پارامترهای خونی جوجه های گوشتی خواهد شد.    

کلیدواژه‌ها