آمیلوئیدوزیس طحالی در جوجه های گوشتی مبتلا به گامبورو

نویسنده

چکیده

 بورسیت عفونی (بیماری عفونی بورس، IBD، بیماری
گامبورو) یکی از بیماریهای ویروسی مهم طیور در سراسر جهان می باشد. این بیماری می
تواند سبب 20 درصد تلفات در جوجه‌های با
سن 3 هفته یا بالاتر شود و از طرف دیگر با تضعیف ایمنی جوجه هایی که در سنین پایین
به این بیماری دچار می شوند، می تواند زمینه ساز بیماریهای دیگر مانند کلی
باسیلوز، سندرم آنمی و همچنین شکست عملیات واکسیناسیون شود. تشخیص صحیح این بیماری
یکی از مهمترین ابزارها جهت کنترل بیماری و پیشگیری از موارد ابتلا در آینده خواهد
بود. از روشهای مختلفی برای تائید تشخیص گامبورو مانند علائم بالینی، روشهای
سرواوژیکی و کالبدگشایی استفاده شده است ولی تا کنون ردیابی آمیلوئیدوز در احشاء
داخلی در تائید تشخیص گامبورو در ایران گزارش نشده است. در این تحقیق 16 جوجه مرغ
با 4 هفته سن انتخاب شدند که علائم بالینی بورسیت عفونی را داشتند. بعد از
کالبدگشایی ارگان هایی مثل طحال، کبد، تیموس و بورس فابریسیوس برای نمونه پاتولوژی
در فرمالین 10 درصد قرار داده شد و بعد از مراحل آبگیری، قالبگیری، برش و رنگ
آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین لام ارگانهای مذکور برای مشاهده میکروسکوپی و ردیابی
ماده آمیلوئید آماده شدند. نتایج لامهای هیستوپاتولوژی طحال انباشتگی یکنواخت
ائوزینوفیلی و صورتی رنگ آمیلوئید از نوع ALرا نشان
داد. این تحقیق نشان داد آمیلوئیدوزیس طحالی در بیماری گامبورو در جوجه‌های
گوشتی می‌تواند، رخ دهد و این امر میتواند به تشخیص این بیماری در
شکل هیستوپاتولوژی عامل کمکی باشد و با بیماریهای همراه نقش تشخیص تفریقی داشته
باشد.      

کلیدواژه‌ها