بررسی ضد میکروبی عصاره موسیر علیه استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: موسیر بخش مهمی
از رژیم غذایی بسیاری از جمعیت های بشری را تشکیل میدهد، و همچنین در زمینههای مختلف
درمانی دارای اثرات دارویی میباشد. در زمینه ی خواص ضد میکروبی موسیر نیز مطالعاتی
صورت گرفته است. این مطالعه با هدف تعیین اثرات ضد قارچی موسیر در برابر
استافیلوکوکوس لورئوس مقاوم به متی سیلین انجام گرفت. مواد و روش کار: در این مطالعه
تجربی، اثرات ضد قارچی عصاره های الکلی و آبی موسیر ایرانی (Allium Hirtifolium)
پس از استخراج با روش سوکسله، در شرایط In Vitro بر روی
استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین مورد آزمایش قرار گرفت. حداقل غلظت
مهارکنندگی رشد  (MIC (Minimum Inhibitory
Concentration به وسیله روش ماکرودایلوشن تعیین شد، نتایج و بحث: (Allium Hirtifolium)اثرات
ضد باکتریایی علیه تمام گونه های مورد آزمایش با MICهای بین
8/0-058/0 میلی گرم بر میلی لیتر برای عصاره الکلی و 84/3-26/0 میلی گرم بر میلی
لیتر برای عصاره آبی را نشان داد. حداقل غلظت کشندگی (MFC) عصاره های
الکلی و آبی به ترتیب در محدوده 8/12-1/0 و 26/68-6/0 میلی گرم بر میلی لیتر برای
باکتری های مورد آزمایش به دست آمد. یافته های این پژوهش نشان میدهد که عصاره تام موسیر دارای
اثرات ضد باکتریایی میباشد. بنابراین میتوان امیدوار بود که در آینده با جایگزینی
این عصاره به جای داروهای ضد باکتریایی شیمیایی که همواره دارای اثرات جانبی زیادی
بوده اند، بتوان عفونتهای باکتریایی را درمان نمود.        

کلیدواژه‌ها