تاثیر خوراکی عصاره ژل آلوئه ورا بر مهار اکسیداسیون فیله سینه مرغهای گوشتی در حالت انجماد

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدفدر راستای ارتقاء ماندگاری اکسیداتیو محصولات گوشتی، استفاده از فرم خوراکی افزودنی های طبیعی به خصوص با منشاء گیاهی در حال افزایش می باشد. این مطالعه به منظور ارزیابی تاثیر خوراکی عصاره ژل آلوئه ورا بر اکسیداسیون فیله سینه مرغهای گوشتی در مدت نگهداری به حالت منجمد طراحی شد. مواد و روش کار بدین منظور 18 جوجه یک روزه گوشتی در سه گروه شامل گروه دریافت کننده رژیم غذایی پایه به عنوان کنترل و دو گروه تیمار با دریافت 100 و 300 میلی گرم عصاره متانولی ژل آلوئه ورا به ازای هر کیلوگرم از جیره گروه بندی شدند و به مدت 6 هفته با این برنامه غذایی تغذیه شدند. بعد از گذر از این دوره پرورش جوجه ها ذبح و خونگیری شده و فیله های سینه آنها به مدت6 ماه در 20- درجه سانتیگراد نگهداری شد. در بازه های زمانی 1، 3، 6 ماه نگهداری در حالت انجماد میزان اکسیداسیون فیله ها با آزمون TBARS سنجیده شد.  نتایج نتایج نشان داد که جیره حاوی 300 میلی گرم عصاره متانولی ژل آلوئه ورا با اخذ پارامتر TBARS 6/115میکروگرم در کیلوگرم در مقایسه با گروه کنترل(3/173 میکروگرم در کیلوگرم )در روز نهایی آزمایش توانست به صورت معنادار پراکسیداسیون چربی را در گوشت سینه مرغها به تاخیر بیندازد (05/0 > p). بنابراین، افزودن این عصاره در جیره مرغهای گوشتی به خوبی می تواند کیفیت و زمان ماندگاری گوشت استحصالی از این مرغها را در حالت نگهداری به صورت منجمد افزایش دهد.    

کلیدواژه‌ها